וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים
שאלות ותשובות:
הוסף תשובה

יצירת דף XML מתוך הרקורדסט ושמירתו -תגיות: ASP‏  /  ADO‏  /  XML‏  /  RecordSet‏  
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
1 תשובות לשאלה זו
הוסף תשובה

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
<%
  Dim strConnect
  Dim objConn
  Dim objRec
  dim tab
  Dim xmlpath
  dim sql
    strConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
          "Data Source="& Server.MapPath("db.mdb")
  tab = "tbl"
  sql = "select * from " & tab
  Set objRec = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset")
  objRec.Open sql, strConnect, 0, 1, 1
  const adPersistXML = 1
  xmlpath = "C:\\" & tab & ".xml" 'Change This To The Relevant Directory
  objRec.Save xmlPath, adPersistXML
%>
Now double-click on <% =xmlPath %> in Explorer
</BODY>
</HTML>
<%
  set tab = Nothing
  set sql = Nothing
  set xmlPath = Nothing

  set strConnect = Nothing
  set objRec = Nothing

%>

אוריקס, 20/6/2004
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
הוסף תשובה לשאלה זו:
וובמאסטר © כל הזכויות שמורות