וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים
שאלות ותשובות:
הוסף תשובה

יצירת מסמך XML מתוך דף ASPתגיות: ASP‏  /  XML‏  /  ContentType‏  
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
1 תשובות לשאלה זו
הוסף תשובה

<%
Dim objDom
Dim objRoot
Dim objChild1
Dim objChild2
Dim objPI
Set objDom = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
Set objRoot = objDom.createElement("ASPForum")

objDom.appendChild objRoot

Set objChild1 = objDom.createElement("NameOfMember1")
objRoot.appendChild objChild1

Set objChild2 = objDom.createElement("NameOfMember2")
objRoot.appendChild objChild2

Set objPI = objDom.createProcessingInstruction("xml","version='1.0'")

objDom.insertBefore objPI, objDom.childNodes(0)

objDom.Save Server.MapPath("file.xml")
%>


אוריקס, 20/6/2004
הוסף תשובה  |  הוסף הערה
הוסף תשובה לשאלה זו:
וובמאסטר © כל הזכויות שמורות