מדריך HTML – תווים מיוחדים

בשפת HTML ישנם תווים וסימנים מיוחדים, שבשביל להציג אותם בדפדפן צריך להשתמש ברצף של תווים.
כמו לדוגמא, אם אנחנו רוצים להציג מילים עם יותר מרווח אחד ביניהן, אי אפשר פשוט להוסיף רווחים
בין המילים, מכיוון שהדפדפן מצמצם אותם לרווח אחד. בשביל זה משתמשים ברצף התוים  .
גם סוגריים משולשים אפשר להציג רק בדרך הזו.
בטבלה הבאה תוכלו לראות חלק מהסימנים המיוחדים ואת רצף התווים המשמש להצגתם בדפדפן.

הסימן תיאור הקוד באותיות הקוד במספרים
quotation mark " "
& ampersand & &
< less-than &lt; &#60;
> greater-than &gt; &#62;
  non-breaking space &nbsp; &#160;
¡ inverted exclamation mark &iexcl; &#161;
¢ cent &cent; &#162;
£ pound &pound; &#163;
¤ currency &curren; &#164;
¥ yen &yen; &#165;
¦ broken vertical bar &brvbar; &#166;
§ section &sect; &#167;
¨ spacing diaresis &uml; &#168;
© copyright &copy; &#169;
ª feminine ordinal indicator &ordf; &#170;
« angle quotation mark (left) &laquo; &#171;
¬ negation &not; &#172;
­ soft hyphen &shy; &#173;
® registered trademark &reg; &#174;
¯ spacing macron &macr; &#175;
° degree &deg; &#176;
± plus-or-minus  &plusmn; &#177;
² superscript 2 &sup2; &#178;
³ superscript 3 &sup3; &#179;
´ spacing acute &acute; &#180;
µ micro &micro; &#181;
paragraph &para; &#182;
· middle dot &middot; &#183;
¸ spacing cedilla &cedil; &#184;
¹ superscript 1 &sup1; &#185;
º masculine ordinal indicator &ordm; &#186;
» angle quotation mark (right) &raquo; &#187;
¼ fraction 1/4 &frac14; &#188;
½ fraction 1/2 &frac12; &#189;
¾ fraction 3/4 &frac34; &#190;
¿ inverted question mark &iquest; &#191;
× multiplication &times; &#215;
÷ division &divide; &#247;

זוהי רק רשימה חלקית של התווים המיוחדים.
אם תרצו להציג תו שלא מופיע ברשימה הזו,
חפשו אותו ברשימה המלאה.

תגיות:

תגובות בפייסבוק