מדריך PL-SQL – טיפול בשגיאות

שגיאות ב-PL/SQL ניתנות לטיפול.
טיפול בשגיאות בא למנוע את קריסת המערכת במקרה של שגיאה, וקביעת קטע קוד שיתבצע אך ורק כאשר מתרחשת שגיאה (בדיוק באותו אופן שמתבמע הטיפול בשגיאות ב-C++ או Java).

ישנן שתי סוגי שגיאות (Exceptions)

 • שגיאות קבועות של המערכת
 • שגיאות הנקבעות ע"י המשתמש

שגיאות מערכת:

 • No-data-found – לא הוחזרו רשומות
 • Cursor-already-open – הסמן כבר פתוח, ולא ניתן לפותחו שוב
 • Dup-val-On-index – נסיון להכניס Index שכבר קיים
 • Storage-error – זכרון פגום
 • Program-error – שגיאה פנימית של PL/SQL
 • Zero-divide – נסיון חלוקה ב-0
 • invalid-cursor – נסיון לבצע פעולה או לסגור סמן שאינו פתוח
 • Login-denied – שם משתמש או סיסמא שגויים
 • Invalid-number – נסיון להכניס מחרוזת בשדה מסוג מספר
 • Too-many-rows – יותר מידי רשומות הוחזרו ע"י השאילתה (השגיאה תתרחש בדר"כ כאשר מנסים להציב תוצאת שאילתה בתוך משתנה יחיד, והשאילתה מחחזירה יותר מרשומה אחת).

אופן השימוש

begin
   --sequence of statements;
   exception
       when <exception_name> then
       --sequence of statements;
end;

דוגמאות

--When there is no data returned by row
declare
   price item.actualprice%type;
begin
   Select actual price into price from item where qty=888;
   exception
   when no-data-found then
   dbms_output.put_line('item missing');
end;
--EXAMPLE OF USER DEFINED EXCEPTION
DECLARE
   e_rec emp%ROWTYPE;
   e1 EXCEPTION;
   sal1 emp.sal%TYPE;
BEGIN
   SELECT sal INTO sal1 FROM emp WHERE deptno = 30 AND ename = 'John';
   IF sal1 < 5000 THEN
      RAISE e1;
     sal1 := 8500;
     UPDATE emp SET sal = sal1 WHERE deptno = 30 AND ename = 'John';
   END IF;
  
   EXCEPTION
      WHEN no_data_found THEN
      RAISE_APPLICATION_ERROR (-20001, 'John is not there.');
      WHEN e1 THEN
      RAISE_APPLICATION_ERROR (-20002, 'Less Salary.');
END;
/*EXAMPLE OF RAISE-APPLICATION-ERROR... 
 THIS IS YOUR OWN ERROR STATEMENT...
 U RAISE YOUR OWN ERROR*/

Declare
   s1 emp.sal %type;
begin
   select sal into s1 from emp where ename='SOMDUTT';
   if(no-data-found) then
     raise_application_error(20001, 'somdutt is not there');
   end if;
   if(s1 > 10000) then
     raise_application_error(20002, 'somdutt is earing a lot');
   end if;
   update emp set sal=sal+500 where ename='SOMDUTT';
end;
--INTERESTING EG OF USER DEFINED EXCEPTIONS
Declare
   zero-price exception;
   price number(8);
begin
   select actualprice into price from item where ordid =400;
   if price=0 or price is null then
     raise zero-price;
   end if;
   exception

       when zero-price then
     dbms_output.put_line('raised xero-price exception');
end; 

תגיות: , , , , , , ,

תגובות בפייסבוק