מדריך PL-SQL – פונקציות ופרוצדורות

פרוצדורה ופונקציות הינן "תת תוכניות" המורכבות מסדרה של משפטי SQL, המיועדים לבצע משימה מוגדרת.
Stored Procedure הינה בלוק של קוד אשר כבר עבר הידור (Compile) ומאוכסן באחת מטבלאות המערכת של מנוע ה-Oracle.

מבנה הפרוצדורה:

 • החלק ההצהרתי – משמש להצהרה על משתנים
 • החלק הביצועי – אוסף פקודות ה-SQK לביצוע
 • החלק המטפל בשגיאות. חלק זה הינו אופציונאלי.

כאשר אנו קוראים לפרוצדורה, מנוע ה-Oracle מבצע את הפעולות הבאות:

 • בדיקת הרשאות המשתמש
 • בדיקת הסינטקס של הפרוצדורה
 • ביצוע הפרוצדורה

הייתרונות בשימוש ב-Stored Procedures

 • אבטחה
 • יעילות
 • הקצאת זכרון
 • שמירה על שלמות המידע

ההבדל העיקרי בין פונקציה ופרוצדורה הוא שהפונקציה חחיבת להחזיר ערך למי שקרא לה.
הפונקציה יכול להחזיר רק ערך אחד ויחיד לבלוק ה-PL/SQL שקרא לה. אם נרצה להחזיר יותר מערך אחד, נצטרך להגדיר לפרוצדורה כמה משתני פלט (OUTPUT). משתני פלט הינם גולבאלים, וניתנים לגישה מכל בלוק PL/SQL.

תחביר

--Syntax for stored procedure: 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE [schema] <procedurename>
 (<argument> { IN, OUT, IN OUT} <data_type>, ..) 
 {IS, AS} 
 
--variable declarations; constant declarations; 
BEGIN
   --pl/SQL subprogram body;
   EXCEPTION
       --exception pl/SQL block;
END;--Syntax for stored function: 
CREATE OR REPLACE FUNCTION[schema] <functionname>
(<argument> IN <data_type>, ..) RETURN <data_type> 
{IS, AS} 
--variable declarations; constant declarations; 
BEGIN
   --pl/SQL subprogram body;
   EXCEPTION
       --exception pl/SQL block;
END;

סוגי הפרמטרים:

 • IN – קובע כי בתוך המשתנה חייב להיות מוצב ערך כלשהו בזמן הקריאה לפרוצדורה (זוהי ברירת המחדל)
 • OUT – מציין כי הפרוצדורה עצמה חייבת להזין ערך בתוך המשתנה, שייקרא מבלוק ה-PL/SQL שביצע את הקריאה לפרוצדורה.
 • IN OUT – הערך של הפרמטר ייקבע לפני הקריאה לפרוצדורה, והפרוצדורה, בתורה, תתן לו ערך חדש שיוחזר לקורא.

ניתן למחוק פרוצדורה ע"י המשפט:

DROP PROCEDURE <procedurename> 

דוגמאות

--PROCEDURE USING NO ARGUMENT..AND USING CURSOR
CREATE OR REPLACE PROCEDURE P2 IS
   
cursor cur1 is select * from emp;
begin
   for erec in cur1 
   loop
     dbms_output.put_line(erec.ename);
   end loop;
end;
--PROCEDURE USING ARGUMENT
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ME( X IN NUMBER) IS
BEGIN
   dbms_output.put_line(x*x);
END;

SQL> exec me(3);
--FUNCTION using argument
CREATE OR REPLACE FUNCTION RMT(X IN NUMBER) RETURN NUMBER IS
BEGIN
   dbms_output.put_line(x*x); 
   --return (x*x);
end;

--(make a block like this to run it.....)
begin
   dbms_output.put_line(rmt(3));
end;
--CREATE A PROCEDURE THAT DELETE ROWS FROM ENQUIRY
--WHICH ARE 1 YRS BEFORE

Create or replace procedure myprocedure is 
begin
   delete from enquiry where enquirydate <= sysdate - 1;
end;
/*CREATE A PROCEDURE THAT TAKES ARGUMENT STUDENT NAME,
AND FIND OUT FEES PAID BY THAT STUDENT*/

CREATE or REPLACE procedure me (namee in varchar) is
   cursor c1 is 
   select a.feespaiddate from feespaid a, enrollment b, enquiry c
   where
   c.enquiryno = b.enquiryno and 
   a.rollno = b.rollno and
   c.fname = namee;

   begin
   for erec in c1
   loop
     dbms_output.put_line(erec.feespaiddate);
   end loop;
end;
--SUM OF 2 NOS
CREATE or replace procedure p1 is
Declare
   a number;
   b number;
   c number;
Begin
   a:=50;
   b:=89;
   c:=a+b;
   dbms_output.put_line('Sum of '||a||' and '||b||' is '||c);
End; 
--DELETION PROCEDURE
create or replace procedure myproc is
begin
   delete from enquiry where fname='somdutt';
end;
--IN and OUT procedure example
Create or replace procedure lest 
( a number, b out number) is
    identify number;
   begin
     select ordid into identity from item where
     itemid = a;
     if identity < 1000 then
       b := 100;
     end if;
end l 
--in out parameter eg
Create or replace procedure sample 
( a in number, b in out number) is
   identity number;

   begin
     select ordid, prodid into identity, b from item where itemid=a;
     if b<600 then
       b := b + 100;
     end if;
   end;

--now procedure is called by passing parameter

declare
   a number;
   b number;
begin
   sample(3000, b)
   dbms_output.put_line('1th value of b is ' || b);
end ;
--SIMILAR EG AS BEFORE
create or replace procedure getsal
( sal1 in out number) is

begin
   select sal into sal1 from emp
   where empno = sal1;
end ;

--now use the above in plSQL block

declare
   sal1 number := 7999;
begin
   getsal(sal1);
   dbms_output.put_line('The employee salary is' || sal1);
end ;

תגיות: , , , , , , , ,

תגובות בפייסבוק