מדריך PL-SQL – לולאות ותנאים

תנאים

אנו מציינים תנאים ב-PL/SQL ע"י המילים השמורות IF … ELSEIF … ELSE … END IF
כמובן, שאת הביטויים ELSE ו- ELSEIF ניתן להשמיט מהתנאי, אם אין לנו צורך בהם.

IF THEN
  --Action
ELSEIF THEN 
   --Action 
ELSE 
   --Action
END IF; 

לולאות

לולאה פשוטה

loop
  -- Sequence of statements; 
end loop; 

לולאה זו תסתיים אך ורק כאשר נשתמש בביטוי EXIT WHEN :

loop
  -- Sequence of statements; 
  EXIT WHEN 
end loop; 

לכן חשוב לא לזכוח לציין את תנאי העצירה, כדי לא להכנס ללולאה אינסופית.

סכום המספרים בין 1 ל-100:

--SUM OF 100 NUMBERS

Declare
  a number;
  s1 number default 0;
Begin
  a:=1;
  loop
    s1:=s1+a;
    exit when (a=100);
    a:=a+1;
  end loop;
  dbms_output.put_line('Sum between 1 to 100 is '||s1);
End;

WHILE LOOP

הלולאה תתבצע כל עוד התנאי המצויין מתקיים.

While [condition]
loop
  --sequence of statements
end loop;

דוגמא נוספת:

--SUM OF 100 ODD NUMBERS .. WHILE LOOP
declare
    n number;
    endvalue number;
    sum1 number default 0;
begin
    endvalue:=&endvalue;
    n:=1;
    while (n < endvalue)
    loop
       sum1:=sum1+n;
       n:=n+2;
    end loop;
    dbms_output.put_line('Sum of odd numbers between 1 and ' || endvalue || ' is ' || sum1);
end; 

FOR LOOP

זוהי לולאת מנייה, שתתבצע כל עוד המונה נמצא בטווח המספרים.

FOR i in 1..10 
loop
  --sequence of statements
end loop; 

לולאה המחשבת את סכום המספרים הזוגיים, מ-1 ועד למספר הנקלט מהמשתמש:

--SUM OF odd NUMBERS USING USER INPUT...for loop
declare
    n number;
    sum1 number default 0;
    endvalue number;
begin 
    endvalue:=&endvalue;
    n:=1;
    for n in 1.. endvalue
    loop
       if mod(n,2)=1
       then
         sum1:=sum1+n;
       end if
    end loop;
    dbms_output.put_line('sum = ' || sum1);
end;

GOTO
הפקודה מציינת שיש לעבור למקום מסויים בקוד:

GOTO X; 
<< X >> 
--SEQUENTIAL CONTROL GOTO.....
declare
   --takes the default datatype of the column of the table price
   cost price.minprice%type;
begin
   select stdprice into cost from price where prodial in (Select prodid from product where prodese = "shampoo");
   if cost > 7000 then
     goto Upd;
   end if;
   << Upd >>
   Update price set minprice = 6999 where prodid=111;
end;

דוגמאות נוספות

--CALCULATION OF NET SALARY
declare
    ename varchar2(15); 
    basic number;
    da number;
    hra number;
    pf number;
    netsalary number;
begin 
    ename:=&ename;
    basic:=&basic;

    da:=basic * (41/100);
    hra:=basic * (15/100);
 
    if (basic < 3000)
    then
       pf:=basic * (5/100);
    elsif (basic >= 3000 and basic <= 5000)
    then 
       pf:=basic * (7/100);
    elsif (basic >= 5000 and basic <= 8000)
    then
       pf:=basic * (8/100);
    else
       pf:=basic * (10/100); 
    end if;
    netsalary:=basic + da + hra -pf; 
    dbms_output.put_line('Employee name : ' || ename);
    dbms_output.put_line('Providend Fund : ' || pf);
    dbms_output.put_line('Net salary : ' || netsalary);
end;
--MAXIMUM OF 3 NUMBERS
Declare
  a number;
  b number;
  c number;
Begin
  dbms_output.put_line('Enter a:');
  a:=&a;
  dbms_output.put_line('Enter b:');
  b:=&b;
  dbms_output.put_line('Enter c:');
  c:=&b;
  if (a>b) and (a>c) then
    dbms_output.putline('A is Maximum');
  elsif (b>a) and (b>c) then
    dbms_output.putline('B is Maximum');
  else
    dbms_output.putline('C is Maximum');
  end if;
End;
--QUERY EXAMPLE--IS SMITH EARNING ENOUGH
declare
    s1 emp.sal %type;
begin
    select sal into s1 from emp
    where ename = 'SMITH';
    if(no_data_found) 
    then
      raise_application_error
      (20001,'smith is not present');
    end if;

    if(s1 > 10000)
    then
      raise_application_error
      (20002,'smith is earning enough');
    end if;
 
    update emp set sal=sal + 500
    where ename='SMITH';
end;
--PRIME NO OR NOT
DECLARE
  no NUMBER (3) := &no;
  a NUMBER (4);
  b NUMBER (2);
BEGIN
  FOR i IN 2..no - 1
  LOOP
    a := no MOD i;
    IF a = 0
    THEN
      GOTO out;
    END IF;
  END LOOP;
  <>
  IF a = 1
  THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (no || ' is a prime number');
  ELSE
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (no || ' is not a prime number');
  END IF;
END;
--SIMPLE EXAMPLE OF LOOP STATEMENT I.E. EXIT WHEN
Declare
   a number:= 100;
begin
   loop
     a := a+25;
     exit when a=250;
   end loop;
   dbms_output.put_line (to_Char(a));
end;
--EXAMPLE OF WHILE LOOP
Declare
   i number:=0;
   j number:= 0;
begin
   while i <=100 loop
     j := j+1;
     i := i +2;
   end loop;

   dbms_output.put_line(to_char(i));
end;
/*CALCULATE THE AREA OF A CIRCLE FOR A VALUE OF RADIUS
 VARYING FROM 3 TO 7. STORE THE RADIUS AND THE 
 CORRESPONDING VALUES OF CALCULATED AREA IN A TABLE AREAS.*/

Declare
   pi constant number(4,2) := 3.14;
   radius number(5);
   area number(14,2);

Begin
   radius := 3;
   While radius <=7
   Loop
     area := pi* power(radius,2);
     Insert into areas values (radius, area);
     radius:= radius+1;
   end loop;
end;
--INVERTING A NUMBER 5639 TO 9365
Declare
   given_number varchar(5) := '5639';
   str_length number(2);
   inverted_number varchar(5);

Begin
   str_length := length(given_number);
   For cntr in reverse 1..str_length
   loop
     inverted_number := inverted_number || substr(given_number, cntr, 1);
   end loop;
   dbms_output.put_line('The Given no is ' || given_number);
   dbms_output.put_line('The inverted number is ' || inverted_number);
end;

תגיות: , , , , , , , , , , ,

תגובות בפייסבוק