מדריך ASP – עבודה מול DB – חלק ג'

Login

בשלב הראשון המשתמש מגיע לדף הכניסה enter.asp, ומתבקש להכניס שם וסיסמא. אם הוא עדיין אינו רשום במערכת,
הוא ילחץ על לינק המפנה לדף subscribe.asp, שם יבצע את ההרשמה. אם יש ברשותו סיסמא, הוא יקליד אותה,
הסיסמא ושם המשתמש ייבדקו מול בסיס הנתונים, ואם הם קיימים, הכניסה תאושר.

הטבלה נראית כך:

הקובץ enter.asp

VBScriptJScript

<%
If Request("Login")<>"" And Request("Password")<>"" Then
  Dim conn, rs, SQLstr, okForProccess
  
  Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'connection object
  Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'recordset object
  conn.Open "myDSN"  'oppening the connection

  SQLstr="SELECT ID,Password FROM SiteUsers "
  SQLstr= SQLstr & "WHERE Login='" & Request("Login") & "'"  ' SQL query
  rs.Open SQLstr,conn  'oppening the recordset

  
  If Rs.EOF Then 'if there are no corresponding records
   okForProccess=false 'Invalid login
  Else
   If Request("Password")<>rs("Password") Then
      okForProccess=false 'Invalid password
   Else
     okForProccess=true 'valid password
     Session("ID") = rs("ID")
   End If
  End If

  rs.Close
  conn.Close
  Set rs = Nothing
  Set conn = Nothing

  If okForProccess Then ' both login and password are valid
    Response.Redirect "securedPage.asp"
  Else
   Response.Write "<center><FONT COLOR='red'>"  'displaying error message
   Response.Write "Invalid login or password</FONT></center>"
  End If
End If
%>

<html>
<head>
  <title>enter.asp</title>
</head>
<body>
<form method=post action="enter.asp">
<table width="50%" align="center">
<tr>
  <td>login:</td>
  <td><input type="text" name="login"></td>
</tr>
<tr>
  <td>password:</td>
  <td><input type="text" name="password"></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan=2><input type="submit"></td>
</tr>
</table>
</form>
<table width="50%" align="center">
	<tr>
		<td><a href="subscribe.asp">
			if you are still not registred, press here</a></td>
	</tr>
</table>
</body>
</html>


<%@ Language=JScript%>
<%
if((Request("Login")() && Request("Password")()){
  var conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") //connection object
   , rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") //recordset object
   , SQLstr, okForProccess
  
  conn.Open ("myDSN" ) //oppening the connection

  SQLstr="SELECT ID,Password FROM SiteUsers "
  SQLstr+= "WHERE Login='" + Request("Login")() + "'" // SQL query
  rs.Open (SQLstr,conn) //oppening the recordset

  
  if(rs.EOF ){ //if(there are no corresponding records
   okForProccess=false //Invalid login
  }else{
   if(Request("Password")()!=rs("Password").value){
      okForProccess=false //Invalid password
   }else{
     okForProccess=true //valid password
     Session("ID") = rs("ID").value
   }
  }

  rs.Close // closing objects
  delete rs;
  rs = null;
  conn.Close
  delete conn;
  conn = null;

  if(okForProccess ){ // both login and password are valid
    Response.Redirect "securedPage.asp"
  }else{
   Response.Write ("<center><FONT COLOR='red'>") //displaying error message
   Response.Write ("Invalid login or password</FONT></center>")
  }
}
%>

<html>
<head> <title>enter.asp</title></head>
<body>
<form method=post action="enter.asp">
<table width="50%" align="center">
<tr>
  <td>login:</td>
  <td><input type="text" name="login"></td>
</tr>
<tr>
  <td>password:</td>
  <td><input type="text" name="password"></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan=2><input type="submit"></td>
</tr>
</table>
</form>
	<a href="subscribe.asp">
			if you are still not registred, press here
	</a>
</body>
</html>

במקרה ומצאנו כי שם המשתמש והסיסמא קיימים במערכת, אנו מכניסים את מספר ה-ID של המשתמש למשתנה Session, כדי לוודא בדפים הבאים שלמשתמש אכן יש אישור לצפות בהם. כך נמנע מצב שמשתמש שמקליד בשורת הכתובת של הדפדפן את כתובתו של אחד הדפים אשר איננו רוצים שמשתמשים לא-רשומים יראו, יראה בכל זאת את הדף.
בראשו של כל דף "מאובטח" נכתוב:

VBScriptJScript

<%
  If Session("ID")="" Then
    Response.Redirect "enter.asp"
  End If
%>


<%
  if (!Session("ID")){
    Response.Redirect ("enter.asp")
    Response.End()
  }
%> 

כך נוודא שכל משתמש המנסה לראות דף מאובטח הגיע אלינו באמצעות הכנסת שם וסיסמא.אם לא – אנו
שולחים אותו לדף המבקש שם וסיסמא. (יש לציין שאותו דבר ניתן לעשות גם באמצעות עוגיות).
הקובץ subscribe.asp

VBScriptJScript

<%
  If Request("Login")<>"" And Request("Password")<>"" Then
   'only login & password are required
   Dim conn, SQLstr
   Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   conn.Open "myDSN"

   SQLstr="INSERT INTO SiteUsers (Login,Password,Fname,Lname,Email)"
   SQLstr= SQLstr & " VALUES ('" & Request("Login") & "','"
   SQLstr= SQLstr & Request("Password") & "','"
   SQLstr= SQLstr & Request("Fname") & "','"
   SQLstr= SQLstr & Request("Lname") & "','"
   SQLstr= SQLstr & Request("Email") & "')"
   conn.Execute SQLstr
   conn.Close
   Set conn = Nothing
   Response.Redirect "enter.asp"
  End If
%>
<html>
<head>
  <title>subscribe.asp</title>
</head>
<body>
<form method=post action="subscribe.asp">
<table width="50%" align="center">
<tr>
  <td>login:</td>
  <td><input type="text" name="login"></td>
</tr>
<tr>
  <td>password:</td>
  <td><input type="text" name="password"></td>
</tr>
<tr>
  <td>first name:</td>
  <td><input type="text" name="fname"></td>
</tr>
<tr>
  <td>last name:</td>
  <td><input type="text" name="lname"></td>
</tr>
<tr>
  <td>email:</td>
  <td><input type="text" name="email"></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan=2><input type="submit"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>


<%@ Language=JScript%>
<%
  if (Request("Login" ++ Request("Password")){
   //only login + password are required
   var conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    , SQLstr
   conn.Open ("myDSN")

   SQLstr="INSERT INTO SiteUsers (Login,Password,Fname,Lname,Email)"
   SQLstr+= " VALUES ('" + Request("Login")() + "','"
   SQLstr+= Request("Password")() + "','"
   SQLstr+= Request("Fname")() + "','"
   SQLstr+= Request("Lname")() + "','"
   SQLstr+= Request("Email")() + "')"
   conn.Execute (SQLstr)
   conn.Close
   delete conn;
   conn = null;
   Response.Redirect ("enter.asp")
  }
%>
<html>
<head>
  <title>subscribe.asp</title>
</head>
<body>

<form method=post action="subscribe.asp">
<table width="50%" align="center">
<tr>
  <td>login:</td>
  <td><input type="text" name="login"></td>
</tr>
<tr>
  <td>password:</td>
  <td><input type="text" name="password"></td>
</tr>
<tr>
  <td>first name:</td>
  <td><input type="text" name="fname"></td>
</tr>
<tr>
  <td>last name:</td>
  <td><input type="text" name="lname"></td>
</tr>
<tr>
  <td>email:</td>
  <td><input type="text" name="email"></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan=2><input type="submit"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html> 

לאחר שהמשתמש נרשם, אנו שומרים את פרטיו בבסיס הנתונים, ומעבירים אותו, באמצעות Response.Redirect לדף המאובטח. 
בפעם הבאה שהוא יגיע לאתר, הוא כבר לא יצטרך להרשם שוב, אלא רק להכניס את שם המשתמש והסיסמא שלו.

תגיות: , , , , ,

תגובות בפייסבוק