שליפת נתונים מקובץ אקסל

‏ • 9 באוקטובר, 2002הרבה פעמים אנחנו משתמשים בגליונות אקסל כדי לאחסן מידע.
גליונות אלו יכולים לשמש גם כבסיס נתונים (אמנם לא מהיעילים ביותר), וניתן לשלוף מהם מידע אפילו באמצעות ASP.

יצירת הקישור לקובץ

נגדיר את המשתנה שמכיל את מחרוזת החיבור:1
2
3  

<%
connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPth("/theFile.xls") & ";Extended Properties=""Excel 8.0;"""
%>


השורה:1
2
3  


Extended Properties="Excel 8.0;"


מציינת כי החיבור ייעשה לקובץ אקסל.

הגדרת אובייקט החיבור ופתיחתו, נעשית כרגיל:1
2
3
4  

<%
Set ConnXLS = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ConnXLS.Open connStr
%>


הרצת שאילתה

קובץ אקסל אחד יכול להכיל כמה גליונות. לכל גליון כזה ניתן להתייחס כמו אל טבלה.
שליפת כל הנותנים מגליון בשם mySheet תעשה כך:1
2
3  

<%
rs.open("SELECT * FROM [mySheet$]"),ConnXLS
%>


הסימן $ הצמוד לשם הגליון, מציין כי זהו גליון אקסל, ויש להתייחס אליו בהתאם.

כדי לשלוף נתונים מעמודה מסויימת או לשלוף נתונים העונים על תנאי מסויים, נתייחס לשורה הראשונה בגליון כאל שמות העמודות.
כלומר, אם יש לנו קובץ
כזה

אנחנו יכולים להריץ שאילתה כזו:1
2
3  

<%
rs.open("SELECT fld2 FROM [mySheet$] WHERE fld1 > 10"),ConnXLS
%>


מעתה והלאה, הצגת הנתונים נעשית כרגיל, באמצעות הרקורדסט.

בהצלחה!

תגיות: , , ,

תגובות בפייסבוק