שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. כמו בasp השימוש הוא בreplace אך באופן קצת שונה:

  Dim STRmessage as String = message.text

  STRmessage = STRmessage.Replace(vbCrLf, "<br/>")

  ובפרמטרים נעשה כך:

  .Add(New OleDbParameter("@message", STRmeesage))

  במקום

  .Add(New OleDbParameter("@message", message.text))

  הערה:  חשוב לרשום את מרחבי השמות הבאים:

  <%@ import Namespace="System.Text.RegularExpressions" %>
  <%@ import Namespace="Microsoft.VisualBasic" %>

שלח תשובה