שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. ezbl הגיב:


  <%

  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fileObject = fso.GetFile(Server.MapPath("\fso\") & "\myfile.txt")

  Response.Write fileObject.Size & " bytes"
  <%

שלח תשובה