שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. אוריקס הגיב:


  <%
  Dim objDom
  Dim objRoot
  Dim objChild1
  Dim objChild2
  Dim objPI
  Set objDom = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
  Set objRoot = objDom.createElement("ASPForum")

  objDom.appendChild objRoot

  Set objChild1 = objDom.createElement("NameOfMember1")
  objRoot.appendChild objChild1

  Set objChild2 = objDom.createElement("NameOfMember2")
  objRoot.appendChild objChild2

  Set objPI = objDom.createProcessingInstruction("xml","version='1.0'")

  objDom.insertBefore objPI, objDom.childNodes(0)

  objDom.Save Server.MapPath("file.xml")
  %>

שלח תשובה