שלח תשובה

זירת השאלות

531
צפיות
10
תשובות

בעיה בעדכון נתונים באקסס

,‏ 6 ביוני, 2004

משום מה אני לא מצליח לעדכן או למחוק רשומות מהקובץ אקסס. הוא רושם לי את ההודעה הבאה:


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Could not delete from specified tables.

/freekot/new_quote.asp, line 21
קטע הקוד של המחיקה למשל הוא:
if request("delete") <> "" then
    sql_delete = "delete * from quote where id = "&request("id")
    conn.Execute(sql_delete)
    response.redirect "quote_manager.asp"
end if

האם הבעיה בקוד?  בקובץ אקסס? ואיך אני יכול לפתור את זה?

תגיות:

10 תשובות

 1. naveyosef הגיב:

  ועכשיו שהקודים מיושרים לשמאל

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

  [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Could not delete from specified tables.

  /freekot/new_quote.asp, line 21

  if request("delete") <> "" then
      sql_delete = "delete * from quote where id = "&request("id")
      conn.Execute(sql_delete)
      response.redirect "quote_manager.asp"
  end if

 2. נסה כך


  if request.querystring("delete") <> "" then
  DELETE FROM quote WHERE id = " & request.querystring("id")
  response.redirect "quote_manager.asp"
  end if

 3. MasterMind הגיב:

  תראה קצת יותר קוד
  יכול להיות שלא הגדרת מפתחות !
  יענו נעילה

 4. מה שאתה רוצה לבדוק
  זה אם תיבת רדיו מסומנת?
  (כי אם כן זה לא ככה)

 5. naveyosef הגיב:

  הנה כל החלק הרלוונטי


  <%@Language=VBScript codepage=1255%>
  <Html Dir="RTL">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255">

  <%Response.Buffer = True%>

  <!–#include file="variables.asp"–>
  <%

  if request("cancel") <> "" then
      response.redirect "quote_manager.asp"
  end if

  if request("delete") <> "" then
      sql_delete = "delete * from quote where id = "&request("id")
      conn.Execute(sql_delete)
      sql_delete = "delete * from quote where id = "&request("id")
      conn.Execute(sql_delete)
      response.redirect "quote_manager.asp"
  end if
      

  if request("update") <> "" then
      sql_update = "update quote set quote='"&replace(request("quote"),"'",""") &"', author='"&replace(request("author"),"'",""") &"' where id = "&request("id")
      conn.Execute(sql_update)
      response.redirect "quote_manager.asp"
  end if

  if request("iadd") <> "" then
      sql_insert = "insert into quote (quote,author) values ('"&replace(request("quote"),"'",""") &"','"&replace(request("author"),"'",""") &"')"
      conn.Execute(sql_insert)
      response.redirect "quote_manager.asp"
  end if

  if request("add") = "" then
      Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
      open_recordset    rs,"select * from quote where id = "&request("id")
          quote = rs("quote")
          places = rs("author")
          author = rs("author")
      rs.close
  End if%>

 6. naveyosef הגיב:

  ועוד חלק שקשור
  בקובץ נכלל הקובץ varible ובו כלול הקובץ function שמגדיר את ההתחברות.
  הנה הקוד:


  <%Response.Buffer = True%>

  Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  if instr(Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED"),"freekot") then
     strMyConn = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="&Server.MapPath("quote.mdb")&""
  else
     strMyConn = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="&Server.MapPath("freekot/quote.mdb")&""
  end if
  strLogin = ""
  strPassword = ""
  conn.open strMyConn, strLogin, strPassword

  function checkuser(val)
      if session("userid") = "" then
          response.redirect "login.asp"
      end if
  end function

  sub open_recordset(recordset, sql)
    Set recordset = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
    recordset.Open sql, conn, 1, 1
  end sub

  function DLookUp(Table,fName, sWhere)
    on error resume next
    Dim Res : Res = conn.execute("select " & fName & " from " & Table & " where " & sWhere).Fields(0).Value
    if IsNull(Res) then Res = ""
       DLookUp = Res
    on error goto 0
  end function

  function getConfig(var)
    getConfig=Dlookup("config","config_value","config_variable='" & var & "'")
  end function

  %>

 7. naveyosef הגיב:

  בכלל לא………כנס
  זו מערכת כתבות שבה מתעדכנים "שם הכותב" ו"תוכן ההודדעה". את הנתונים מהאקסס אני מצליח לשלוף אבל לא לעדכן/להוסיף או למחוק נתונים!

שלח תשובה