שלח תשובה

זירת השאלות

690
צפיות
3
תשובות

set cmdByRoyalty = Server.CreateObj

,‏ 21 במרץ, 2007

יש לי בעיה. יש לי דף כניסה למנהלים. יצרתי CMD של SP הוא יוצר את הפרמטר UNAME (השם שהוכנס) ובSP הוא בודק אם אכן השם בDB.
מופיעה לי הודעת השגיאה הבאה:


Microsoft VBScript runtime (0x800A01F4)
Variable is undefined: 'adCmdStoredProc'
/kodweb/Login_Go.asp, line 15

וקוד התוכנית


<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1255"%>
<%Option Explicit %>
<% Response.ExpiresAbsolute = Now() – 1 %>
<% Response.Expires = 0 %>
<% Response.AddHeader "pragma","no-cache"%>
<% Response.AddHeader "cache-control","private" %>
<% Server.ScriptTimeOut=360
%>
<!–#include file="inc_files/connect_inc.asp"–>
<%      Dim cmdByRoyalty, rsByRoyalty
        set cmdByRoyalty = Server.CreateObject("ADODB.Command")
        set rsByRoyalty = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
        Dim strMessage
        cmdByRoyalty.CommandText = "spCheckAdmin"
        cmdByRoyalty.CommandType = adCmdStoredProc
        Dim prmByRoyalty
        prmByRoyalty = cmdByRoyalty.CreateParameter("@Uname",adChar,adParamInput)
        cmdByRoyalty.Parameters.Append(prmByRoyalty)
        prmByRoyalty.Value = iRoyalty
        cmdByRoyalty.ActiveConnection = objconn
       rsByRoyalty = cmdByRoyalty.Execute()
        If rsByRoyalty.EOF Then
            StrErr= "שם המשתמש או הסיסמא אינם קיימים"
            Response.Redirect  "Login.asp?Err1=" & StrErr
        Else
            Response.Redirect "index.asp"
        End If
%>והSP שלי היאCREATE PROCEDURE spCheckAdmin
@UName varchar (15)
As
SELECT * FROM  Users_TBL WHERE  UserName=@UName
GOתודה לעוזרים!

תגיות:

3 תשובות

 1. yyefet הגיב:

  פתרתי את הבעיה אבל נוצרה בעיה חדשה.
  הודעת השגיאה


  Error Type:
  ADODB.Command (0x800A0BB9)
  Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
  /kodweb/Login_Go.asp, line 21

  זה הקוד ששונה


  <%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1255"%>
  <%Option Explicit %>
  <% Response.ExpiresAbsolute = Now() – 1 %>
  <% Response.Expires = 0 %>
  <% Response.AddHeader "pragma","no-cache"%>
  <% Response.AddHeader "cache-control","private" %>
  <% Server.ScriptTimeOut=360
  Const adCmdStoredProc = 4
  Const adVarChar = 200

  %>
  <!–#include file="inc_files/connect_inc.asp"–>
  <%    
          Dim cmdByRoyalty, rsByRoyalty , strUser
          strUser=request("UserName")
          set cmdByRoyalty = Server.CreateObject("ADODB.Command")
          set rsByRoyalty = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
        
          cmdByRoyalty.CommandText = "spCheckAdmin"
          cmdByRoyalty.CommandType = adCmdStoredProc
          cmdByRoyalty.Parameters.Append cmdByRoyalty.CreateParameter("Uname",adVarChar,50 )
          cmdByRoyalty.Parameters("Uname").Value=strUser
          cmdByRoyalty.ActiveConnection = objconn
          rsByRoyalty.Open cmdByRoyalty
          If rsByRoyalty.EOF Then
              StrErr= "שם המשתמש או הסיסמא אינם קיימים"
              Response.Redirect  "Login.asp?Err1=" & StrErr
          Else
              Response.Redirect "index.asp"
          End If
  %>

 2. yyefet הגיב:

  הסתדר, תודה
  למי שמעונין הקוד התקין


  Dim cmdByRoyalty, rsByRoyalty , strUser
          strUser=request("UserName")
          set cmdByRoyalty = Server.CreateObject("ADODB.Command")
          set rsByRoyalty = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
          cmdByRoyalty.CommandText = "spCheckAdmin"
          cmdByRoyalty.CommandType = adCmdStoredProc
          cmdByRoyalty.Parameters.Append = cmdByRoyalty.CreateParameter("Uname",200,1,50,strUser)
          cmdByRoyalty.ActiveConnection = objconn
          rsByRoyalty.Open cmdByRoyalty
          If rsByRoyalty.EOF Then
              StrErr= "שם המשתמש או הסיסמא אינם קיימים"
              Response.Redirect  "Login.asp?Err1=" & StrErr
          Else
              Response.Redirect "index.asp"
          End If

 3. yyefet הגיב:

  איך ניתן לדעת האם הנתון קיים בSP
  אני רוצה שאם מכניסים נתונים שאינם קימים בDB אז הוא יקבל את ההודעה "הנתון לא קיים" ואם כן אז "הנתונים נמחקו".
  בקוד שלי מתבצעת רק מחיקה ללא הודעה. מכניסים נתון שלא קיים הוא מציג את אותה הודעה.


  cmdInsert.Parameters.Append = cmdInsert.CreateParameter("ActionFlag",3,1,50,2)
          cmdInsert.Parameters.Append = cmdInsert.CreateParameter("UName",200,1,50,strUser)
          cmdInsert.Parameters.Append = cmdInsert.CreateParameter("UPass",200,1,50,strPass)
          cmdInsert.Parameters.Append = cmdInsert.CreateParameter("RC",3, 2, 1)
          cmdInsert.ActiveConnection = objconn
          cmdInsert.Execute
          If cmdInsert("RC") = 0 then
              response.Write "שם המשתמש או הסיסמא  קיימים"
          else
              If cmdInsert("RC") = 1 then
                  response.Write "לא קיים "
              end if
          End If

  הקוד של SP


  CREATE PROCEDURE spCheckAdmin
      @ActionFlag      INT,
      @UName     NVARCHAR (15) ,
      @UPass     NVARCHAR (15) ,
      @RC             INT OUTPUT

  As

  If @ActionFlag = 2
      BEGIN
          DELETE FROM  Users_TBL WHERE
              UserName=@UName and
              UserPass=@UPass
              
              IF @@RowCount > 0
                     BEGIN
                         SELECT @rc = 1
                         RETURN @rc
                     END
              ELSE
                     BEGIN
                         SELECT @rc = 0
                         RETURN @rc
                   END
              
      END
  GO

שלח תשובה