שלח תשובה

זירת השאלות

587
צפיות
2
תשובות

בעיה

,‏ 22 ביוני, 2007

יש לי קוד ששולח את הסיסמא שנרשמת איתה לאימייל שנרשת איתו.
משום מה הקוד לא שולח לי את הנתונים ולא נותן אפשרות לראות את הדף.
הקוד הוא:<%
Option Explicit
Dim sql, rsUser, username, sentok, sqlflag, password, objMail, noObj, mailbody, fromemail

'Replace the email address below with your email address!
fromemail = "[email protected]"

'Grab the submitted variables (page is the page they've come from, set by the hidden variable at the login box)
username = Request.Form("username")

'Check no s**t is trying to hack in using SQL commands
if InStr(username, "'") or InStr(username, """") or InStr(username, "=") then
    sqlflag = True
end if

'Open connection
%>
<%
Dim ConnectString, conn

ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open ConnectString
%>
<%
'Get a recordset corresponding to the submitted username and password
sql = "SELECT password, email FROM users WHERE username = '" & username & "'"
Set rsUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsUser.Open sql, conn, 3, 3

'If there was a valid recordset there, then send them back to the page they came from, with the username cookie set
If (not rsUser.BOF) and (not rsUser.EOF) and sqlflag <> True then
  On error resume next
  set objMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
  
  if err.number <> 0 then
    noObj = True
  else
    mailbody = "Hi " & username & vbcrlf & vbcrlf
    mailbody = mailbody  & "You requested a password reminder, your password is:" & vbcrlf & vbcrlf
    mailbody = mailbody & "     " & rsUser("password") & vbcrlf & vbcrlf
    mailbody = mailbody & "—————————————————-" & vbcrlf
    mailbody = mailbody & "Powered by Phil's Community Suite – www.youngpip.com"
    objMail.Body = mailbody
    objMail.to = rsUser("email")
    objMail.from = fromemail
    objMail.subject = "Password Request"
    objMail.send
    set objMail = nothing
    sentok = true
  end if
end if

'Otherwise, display an invalid entry screen
rsUser.close
set rsUser = nothing
conn.close
set conn = nothing%>
<META NAME="Robots" CONTENT="No Index">
</HEAD>
<BODY TEXT="#005EBB" LINK="#005EBB" VLINK="#005EBB" ALINK="#0080FF" dir=rtl>
<%if sentok = True then%>
<p>.סיסמתך נשלחה לאימייל שנרשמת איתה</p>
<%elseif noObj = True then%>
<p>.עקב תקלה תכנית הסיסמה לא נשלחה, צור קשר עם מנהל האתר</p>
<%else%>
<p>.שם המשתמש שהכנסת לא נכון</p>
<%end if%>

תגיות:

2 תשובות

  1. shlomoch הגיב:

    תשלח שוב אבל
    תצמצם לקוד הרלוונטי  ותיישר לשמאל את הקוד כמו כן תכתוב את הודעת השגיאה המתקבלת.

שלח תשובה