שלח תשובה

זירת השאלות

556
צפיות
1
תשובות

בעיה בקוד

,‏ 21 באוגוסט, 2008


שלום רציתי לשאול מה הבעיה בקוד הבא שהמחשב אומר שבשורה

הבאה יש שגיאה

redim Preserve sCartItemNums(nThisItemIndex):הקוד המלא

<%
  sCartItemNums = session("cartitemnumarray")
  nCartItemQtys = session("cartitemqtyarray")
  nNumCartItems = session (sCartItemNums)
  
  'Determine the mode of this page's operation. If we got here from a
  '  link that had a "mode" querystring of "add", mode is add:
  sMode = request.querystring("mode")
  
  'Or, we could have gotten here from a form:
  select case request.form("cmdSubmit")
    case "Proceed to Checkout"
      sMode = "checkout"
    case "Recalculate Order"  
      sMode = "recalc"
    case "Continue Shopping"
      sMode = "continue"
  end select
  
  if sMode = "add" then
    nThisItemIndex = 0
    sItemNo = ucase(request.querystring("itemno"))
    if nNumCartItems > 0 then
      for i = 1 to nNumCartItems
        if ucase(scartitemnums(i)) = sItemNo then
          nThisItemIndex = i
          exit for
        end if
      next
    end if
    if nThisItemIndex = 0 then
      nThisItemIndex = nNumCartItems + 1
      redim Preserve sCartItemNums(nThisItemIndex)
      redim Preserve nCartItemQtys(nThisItemIndex)
      sCartItemNums(nThisItemIndex) = sItemNo
      nCartItemQtys(nThisItemIndex) = 1
    else
      nCartItemQtys(nThisItemIndex) = nCartItemQtys(nThisItemIndex) + 1
    end if
    session("cartitemnumarray") = sCartItemNums
    session("cartitemqtyarray") = nCartItemQtys
    nNumCartItems = ubound(sCartItemNums)
  end if
  
  if sMode = "recalc" or sMode = "checkout" or sMode = "continue" then
    for i = 1 to nNumCartItems
      nThisQty = int(request.form("txtItemQty" & i))
      nCartItemQtys(i) = nThisQty
    next
    session("cartitemnumarray") = sCartItemNums
    session("cartitemqtyarray") = nCartItemQtys
  end if

  'Move to another page based on mode.
  '  If mode is "add" or "recalc", we stay here.
  '  If mode is "continue", we move back to the main page so the user
  '    can shop more.
  '  If mode is "checkout", we stay here but change the mode th
  select ca

תגיות:

1 תשובות

  1. מה השגיאה?
    לא מכיר vbs אבל מניח שאם תפרט את השגיאה מי שמכיר יוכל לנסות לעזור


    אלי ענתבי
    entry interactive
    http://www.entry.co.il

שלח תשובה