שלח תשובה

זירת השאלות

510
צפיות
1
תשובות

חיבור ל-DB

,‏ 9 במרץ, 2004

יש לי בעייה בשורות המודגשות…
dim conn, rst, rst2, sql, OLEDB_STRING_INIT
OLEDB_STRING_INIT="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=""" & Server.Mappath("cgi-binDataBaseforum.mdb") & """"sub OpenConnection
set conn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
set rst = server.CreateObject("ADODB.recordset")
set rst2 = server.createobject("ADODB.recordset")
with conn
.mode=adModeReadWrite
.CursorLocation = adUseClient .open OLEDB_STRING_INIT
end with
set rst.activeconnection=conn
with rst
.CursorType = adOpenStatic
.LockType = adLockReadOnly

end with
End Subתודה מראש

תגיות:

1 תשובות

  1. ניר טייב הגיב:

    טוב
    יש לך שתי טעויות cursor location אתה צריך לשים בהגדרות של ה-RS
    גם ב-cursorLocation וגם ב-lockType צריך לשים מספרים (למיטב ידיעתי)

שלח תשובה