שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. אוריקס הגיב:

  ככה:


  <%
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set folder = fso.GetFolder(Server.Mappath(""))
  Set subFolders = folder.SubFolders

  For Each folderObject in SubFolders
  Response.Write folderObject.Name & "<BR>"
  Next

  Set subFolders = Nothing
  Set folder = Nothing
  Set fso = Nothing
  %>

שלח תשובה