מדריך FSO – האובייקט File

האובייקט מאפשר גישה למאפייני הקובץ או למקבץ קבצים במידה ויש אוסף של אובייקטי קובץ. לאובייקט 4 שיטות (מתודות) ו-12 מאפיינים.
האובייקט מאפשר שימוש בשיטותיו השכיחות כגון יצירה, מחיקה והעברת הקובץ.

השימוש באובייקט נעשה כך:

VBScriptJScript

Set File = FSO.GetFile(FSO.GetFileName(Path)) 


File = fso.GetFile(fso.GetFileName(Path)); 

ערכו הנמצא בסוגריים של GetFile מחזיר את שם הקובץ מהנתיב Path.
באותו אופן יכולנו לכתוב את שם הקובץ (למשל file.txt,page.html) במקום כל הערך הנמצא בסוגריים.
לשם הדוגמאות בהמשך, נציב ב-Path את "C:file.txt".

המאפיין Attributes:

המאפיין מחזיר את תכונת הקובץ בסוג מספרי.
ניתן לשנות את תכונתו של הקובץ ולא רק להציגו והאפשרויות הקיימות הם:

שם ייצוגיערךתאור
רגיל 0 קובץ רגיל. לא הוגדרו תכונות.
קריאה בלבד 1 קובץ לקריאה בלבד. התכונות הם קריאה/כתיבה.
מוסתר2 קובץ מוסתר. התכונות הם קריאה/כתיבה.
מערכת 4 קובץ מערכת. התכונות הם קריאה/כתיבה.
תפוסה 8 שם לוגי של כונן מחשב. התכונה היא קריאה בלבד.
תקייה16 ספרייה או תקייה. התכונה היא קריאה בלבד.
ארכיון32 קובץ ששונה לפני הגיבוי האחרון. קריאה/כתיבה.
שם נוסף1024קישור או קיצור דרך. קריאה בלבד.
דחוס2048קובץ דחוס. קריאה בלבד.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
Response.Write File.Attributes
File.Attributes = 3
Response.Write File.Attributes
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
Response.Write(File.Attributes);
File.Attributes = 3;
Response.Write(File.Attributes); 
File = null;
delete File; 

בדוגמא ביצענו 3 דברים:

  1. הדפסת תכונת הקובץ
  2. הגדרת תכונת הקובץ מחדש
  3. הדפסת התכונה החדשה

בדוגמא התכונה החדשה היא 3, כלומר הגדרנו את הקובץ לקריאה בלבד + מוסתר (1+2=3).

המאפיין DateCreated:

המאפיין מחזיר את תאריך יצירת הקובץ.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
Response.Write File.DateCreated
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
Response.Write(File.DateCreated); 
File = null;
delete File; 

זהו מאפיין לקריאה בלבד (ללא אפשרות שינוי/הגדרה מחדש) ולכן רק הדפסנו את ערכו.

המאפיין DateLastAccessed:

המאפיין מחזיר את תאריך הגישה האחרון שבוצע לקובץ.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
Response.Write File.DateLastAccessed
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
Response.Write(File.DateLastAccessed); 
File = null;
delete File; 

זהו מאפיין לקריאה בלבד (ללא אפשרות שינוי/הגדרה מחדש) ולכן רק הדפסנו את ערכו.

המאפיין DateLastModified:

המאפיין מחזיר את התאריך האחרון שבו ביצעו שינוי לקובץ.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
Response.Write File.DateLastModified
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
Response.Write(File.DateLastModified); 
File = null;
delete File; 

זהו מאפיין לקריאה בלבד (ללא אפשרות שינוי/הגדרה מחדש) ולכן רק הדפסנו את ערכו.

המאפיין Drive:

המאפיין מחזיר את שם הכונן בו הקובץ נמצא לפי הנתיב שהוגדר.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
Response.Write File.Drive
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
Response.Write(File.Drive); 
File = null;
delete File; 

בדוגמא הדפסנו רק את שם הכונן בו הקובץ נמצא (המאפיין לקריאה בלבד).
פלט הדוגמא יהיה "C:".

המאפיין Name:

המאפיין מחזיר את שמו של הקובץ לפי הנתיב שצויין.
מאפיין זה מאפשר לבצע שינוי שם לקובץ.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
File.Name = "File2.txt"
Response.Write File.Name & "<br>"
File.Name = "File.txt"
Response.Write File.Name
Set File = Nothing


var File;
File = fso.GetFile(Path);
File.Name = "File2.txt";
Response.Write(File.Name);
File.Name = "File.txt";
Response.Write(File.Name); 
File = null;
delete File; 

בדוגמא ביצעו 4 דברים עיקריים:

  1. שינוי שמו של הקובץ ל"File2.txt".
  2. הדפסת שם הקובץ החדש.
  3. שינוי שם הקובץ לשמו המקורי, "File.txt" (לשם הדוגמא).
  4. הדפסת שמו החדש של הקובץ.

המאפיין ParentFolder:

המאפיין מחזיר את שם התקייה בה הקובץ מאוחסן.

מאפיין לקריאה בלבד.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
Response.Write File.ParentFolder
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
Response.Write(File.ParentFolder); 
File = null;
delete File; 

בדוגמא הדפסנו את שם התקייה בה הקובץ מאוחסן ופלט הדוגמא יהיה "C:".

המאפיין Path:

המאפיין מחזיר את הנתיב המלא של הקובץ.
מאפיין לקריאה בלבד.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
Response.Write File.Path
Set File = Nothing


var File;
File = fso.GetFile(Path);
Response.Write(File.Path); 
File = null;
delete File; 

בדוגמא הדפסנו את נתיב הקובץ המלא ופלט הדוגמא יהיה "C:file.txt".

המאפיין ShortName:

המאפיין מחזיר את שם הקובץ המקוצר, לדוגמא שם הקובץ בדוס (DOS) בשימוש התו "~" על מנת לקצר את שמות הקבצים הארוכים.
מאפיין לקריאה בלבד.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
Response.Write File.ShortName
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
Response.Write(File.ShortName); 
File = null;
delete File; 

בדוגמא הדפסנו את שמו המקוצר של הקובץ ופלט הדוגמא יהיה "File.txt".

המאפיין ShortPath:

המאפיין מחזיר את נתיב הקובץ המקוצר, לדוגמא נתיב הקובץ בדוס (DOS) בשימוש התו "~" על מנת לקצר את נתיבי הקבצים הארוכים.
מאפיין לקריאה בלבד.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
Response.Write File.ShortPath
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
Response.Write(File.ShortPath); 
File = null;
delete File; 

בדוגמא הדפסנו את נתיבו המקוצר של הקובץ ופלט הדוגמא יהיה "C:File.txt".

המאפיין Size:

המאפיין מחזיר את גודלו של הקובץ בבייטים (Bytes).

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
Response.Write FormatNumber(File.Size/1024,0) & "KB"
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
Response.Write(File.Size/1024 + "KB"); 
File = null;
delete File; 

בדוגמא הדפסנו את גודלו של הקובץ בקילו-בייט (KB).

המאפיין Type:

המאפיין מחזיר את סוג הקובץ.
שמות קבצים קיימים הם כגון "Text Document" עבור קבצי טקסט, "Zip File" עבור קבצי זיפ, "PFD File" עבור קבצי Acrobat ועוד.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
Response.Write File.Type
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
Response.Write(File.Type); 
File = null;
delete File; 

בדוגמא הדפסנו את סוג הקובץ ופלט הדוגמא יהיה "Text Document".

השיטה Copy:

השיטה מאפשרת העתקת קובץ או תקייה.
זוהי שיטה חלופית לשיטה CopyFile במידה ורוצים לבצע העתקה מרובת קבצים.
קיים תת מאפיין בוליאני הקובע אם תתקיים כתיבה על קובץ קיים (במידה ואותו קובץ כבר קיים). תת מאפיין זה יכול להכיל True/False. ערכו ברירת המחדל הוא True. אין חובה לציין מאפיין זה.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
File.Copy "C:file2.txt",True
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
File.Copy("C:\file2.txt",true); 
File = null;
delete File; 

בדוגמא ביצענו העתקה של הקובץ בשם "file2.txt" והגדרנו את תת המאפיין (כתיבה על קיים) כ-True.

השיטה Delete:

השיטה מבצעת מחיקת קובץ.
קיים תת מאפיין הקובע אם המחיקה תבצע "הכרחה" במידה והקובץ הוגדר לקריאה בלבד.
סוג המאפיין הוא בוליאני (True/False) וערכו ברירת המחדל הוא False. אין חובה לציין מאפיין זה.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
File.Delete
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
File.Delete();
File = null;
delete File; 

בדוגמא ביצענו מחיקה של הקובץ "c:file.txt" והגדרת "הכרחת מחיקה" היא False (ברירת המחדל).

השיטה Move:

השיטה מעבירה את הקובץ הרצוי לנתיב חדש.
יש לזכור שהנתיב החדש צריך לכלול את שם הקובץ המועבר.
ניתן לשנות את שם הקובץ המועבר (בנוסף לנתיב הקובץ החדש).

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File
Set File = FSO.GetFile(Path)
File.Move "C:newfolderfile.txt"
Set File = Nothing 


var File;
File = fso.GetFile(Path);
File.Move ("C:\newfolder\file.txt");
File = null;
delete File; 

בדוגמא העברנו את הקובץ file.txt מהנתיב C: אל C:newfolder.
ניתן היה להעביר את הקובץ כולל שינוי שמו, לדוגמא: "C:newfoldernewfile.txt".

השיטה OpenAsTextStream:

השיטה פותחת את הקובץ כמחרוזת טקסט.
לשיטה 2 ארגומנטים:

א. מצב קלט/פלט:

שם ייצוגיערךתאור
קריאה 1קובץ עבור קריאה בלבד. לא ניתן לכתוב לתוכו
כתיבה2קובץ עבור כתיבה. במידה והקובץ קיים תוכנו החדש ייכתב על תוכנו הישן
הוספת נתונים8פתיחת הקובץ עבור הוספת נתונים מסוף הקובץ

ב. פורמט פתיחת הקובץ (אופציונאלי):

שם ייצוגיערךתאור
ברירת מחדל-2פותח את הקובץ בשימוש ברירת מחדל מערכת
יוניקוד -1פותח את הקובץ כיוניקוד (Unicode)
אסקי0 פותח את הקובץ כאסקי (ASCII)

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript

Dim File, Data
Set File = FSO.GetFile(Path)
Set Data = File. OpenAsTextStream(2,0)
Data.Write "some data"
Data.Close 
Set Data = File. OpenAsTextStream(1,0)
Response.Write Data.ReadAll
Data.Close
Set File = Nothing 


var File, Data;
File = fso.GetFile(Path);
Data = File. OpenAsTextStream(2,0)
Data.Write("some data");
Data.Close();
Data = File. OpenAsTextStream(1,0)
Response.Write(Data.ReadAll());
Data.Close();
File = null;
delete File; 

בדוגמא ביצענו 2 פעולות:
1. כתיבה לקובץ – הגדרנו את הקובץ לכתיבה וכתבנו בו את הטקסט "some data".
2. קריאה מהקובץ – הגדרנו את הקובץ לקריאה בלבד והדפסנו את כל תוכנו בעמוד.

מאחר והגדרנו את הקובץ לכתיבה בלבד כל תוכנו הקודם נמחק והוחלף בטקסט "some data" ולא התווסף לתוכן הקיים בקובץ.

תגיות: , , , , ,

BuildHome

מפתח אתרים ואפליקציות ווב מנוסה

תגובות בפייסבוק