מדריך PL-SQL – סמנים (Cursors)

סמן הינו סביבת עבודה ב-PL/SQL, אשר משמש לאיחסון זמני של נתונים אשר הוחזרו משאילתה. ערכה של כל עמודה נשמר ע"י מצביע (Pointer).
ניתן לתפעל ולבצע פעולות מסויימות על כל שדה בפני עצמו.

ישנם שני סוגי סמנים:

 • Implicit – אשר נוצרים ע"י מנוע ה-Oracle בעצמו
 • Explicit – נוצרים ע"י המשתמש.

סמנים משמשים בדרך כלל כדי לאחסן נתונים שאילתות שהחזירו יותר מאשר ערך יחיד.

מאפייני הסמן:

 • %ISOPEN – מחזיר true אם הסמן פתוח, אחרת, מחזיר false
 • %FOUND – מחזיר true אם הרשומה יובאה בהצלחה, false אם לא.
 • %NOTFOUND – מחזיר true אם הרשומה לא יובאה בהצלחה, false אם כן.
 • %ROWCOUNT – מחזיר את מספר הרשומות הנכללות בסמן.
--EXAMPLE OF SQL%FOUND (IMPLICIT CURSORS)
begin
   update employee set salary=salary *0.15
   where emp_code = &emp_code;
   if SQL%found then
     dbms_output.put_line('employee record modified successfully');
   else
     dbms_output.put_line('employee no does not exist');
   end if;
end;

--EXAMPLE FOR SQL%NOTFOUND (IMPLICIT CURSORS)
begin
   update employee set salary = salary*0.15 where emp_code = &emp_code;
   f SQL%notfound then
     dbms_output.put_line('employee no . does not exist');
   else
     dbms_output.put_line('employee record modified successfully');
   end if;
end;
--EXAMPLE FOR SQL%ROWCOUNT (IMPLICIT CURSORS)
declare
   rows_affected char(4);
begin
   update employee set salary = salary*0.15 where job='programmers';
   rows_affected := to_char(SQL%rowcount);
   if SQL%rowcount > 0 then
     dbms_output.put_line(rows_affected || 'employee records modified successfully');
   else
     dbms_output.put_line('There are no employees working as programmers');
   end if;
end;

תפעול הסמן

תפעול הסמן נעשה ע"י שלוש פקודות פשוטות:

 • Open – פותחת את הסמן ע"י שאילתה מסויימת
 • Close – סוגרת את הסמן
 • Fetch – מיבא את ערכי הרשומה הנוכחית לתוך משתנים.

תחביר

DECLARE
  CURSOR <cursor_name> IS <SQL_Statment>;
  -- variables declaration
BEGIN
  OPEN <cursor_name>;
  FETCH <cursor_name> INTO <var1>,<var2>...
  CLOSE <cursor_name>
END;

דוגמאות

--EXPLICIT CURSOR EG
DECLARE
  CURSOR c1 is SELECT * FROM emp;
  str_empno emp.empno%type;
  str_ename emp.ename%type;
  str_job emp.job%type;
  str_mgr emp.mgr%type;
  str_hiredate emp.hiredate%type;
  str_sal emp.sal%type;
  str_comm emp.comm%type;
  str_deptno emp.deptno%type;
  rno number;
BEGIN
  rno := &rno;
  FOR e_rec IN c1
  LOOP
    IF c1%rowcount = rno THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (str_empno || ' ' || str_ename || ' ' || 
        str_job || ' ' || str_mgr || ' ' || str_hiredate || ' ' || 
       str_sal || ' ' || str_comm || ' ' || str_deptno);
    END IF;
  END LOOP;
END;
--ANOTHER EG DISPLAYING VALUE OF A TABLE
DECLARE
  CURSOR c1 IS SELECT * FROM emp;
  e_rec emp%rowtype;
BEGIN
  OPEN c1;
  LOOP
    FETCH c1 INTO e_rec;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Number: ' || ' ' || e_rec.empno);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Name : ' || ' ' || e_rec.ename);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Salary: ' || ' ' || e_rec.sal);
    EXIT WHEN c1%NOTFOUND;
  END LOOP;
  CLOSE c1;
END;
-- Display details of Highest 10 salary paid employee

DECLARE
  CURSOR c1 IS SELECT * FROM emp ORDER BY sal DESC;
  e_rec emp%rowtype;
BEGIN
  FOR e_rec IN c1
  LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Number: ' || ' ' || e_rec.empno);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Name : ' || ' ' || e_rec.ename);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Salary: ' || ' ' || e_rec.sal);
    EXIT WHEN c1%ROWCOUNT >= 10;
  END LOOP;
END;
-- EXAMPLE OF CURSOR FOR LOOP
declare 
   cursor c1 is select * from somdutt;
begin
   for outvariable in c1
   loop
     exit when c1%notfound;
     if outvariable.age < 21 then
       dbms_output.put_line(outvariable.age || ' ' || outvariable.name);
     end if;
   end loop;
end;
--ref STRONG CURSORS
DECLARE
  TYPE ecursor IS REF CURSOR RETURN emp%ROWTYPE;
  ecur ecursor;
  e_rec emp%ROWTYPE;
  dn NUMBER;
BEGIN
  dn := &deptno;
  OPEN ecur FOR SELECT * FROM emp WHERE deptno = dn;
  FOR e_rec IN ecur
  LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Employee No : ' || e_rec.empno);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Employee Salary: ' || e_rec.salary);
  END LOOP;
END;
--REF WEAK CURSORS
DECLARE
  TYPE tcursor IS REF CURSOR;
  tcur tcursor;
  e1 emp%ROWTYPE;
  d1 dept%ROWTYPE;
  tname VARCHAR2(20);
BEGIN
  tname := &tablename;
  IF tname = 'emp' THEN
    OPEN tcur FOR SELECT * FORM emp;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Emp table opened.');
    close tcur;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Emp table closed.');
  ELSE IF tname = 'dept' THEN
    OPEN tcur FOR SELECT * FROM dept;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Dept table opened.');
    close tcur;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Emp table closed.');
  ELSE
    RAISE_APPLICATION_ERROR (-20004, 'Table name is wrong');
  END IF;
END;
--CURSOR FOR LOOP WITH PARAMETERS
Declare
   Cursor c1(Dno number) is select * from emp where deptno = dno;
begin
   for empree in c1(10) loop;
     dbms_output.put_line(empree.ename);
   end loop;
end;

תגיות: , , , , , , , ,

תגובות בפייסבוק