מדריך SQL – מחיקת נתונים (DELETE)

הפקודה DELETE משמשת למחיקת רשומה מסויימת או מספר רשומות מהטבלה.

אופן השימוש בפקודה:

DELETE FROM TblName WHERE condition(s)

tblName – שם הטבלה ממנה אנו רוצים למחוק
(condition(s – התנאים לפיהם נבחר רשומות למחיקה.

הערה:
לפני הרצת הדוגמאות בפרק זה, רצוי ליצור העתק של בסיס הנותנים books.mdb, על מנת לשמור על שלמות הנתונים ללימוד הפרקים הבאים במדריך.

על מנת למחוק את כל המחברים מהטבלה Authors, נכתוב:

DELETE FROM Authors

על מנת למחוק את כל המו"לים הנמצאים בעיר ניו יורק, נכתוב:

DELETE FROM Publishers
WHERE City = 'New York'

כדי למחוק את כל הספרים אשר נכתבו לפני 1990, ומספר הדפים שלהם קטן מ-300, נכתוב:

DELETE FROM Titles
WHERE Year_Published < 1990 AND Pages < 300

יש להשתמש ביתר זהירות בפקודת ה-DELETE. אין אפשרות לשחזר נתונים שנמחקו.

תגיות: , , , , , ,

תגובות בפייסבוק