תנאי שימוש באתר Webmaster.org.il

מסמך זה הינו תנאי שימוש מחייבים בין אלי ענתבי וענבל גלבוע, המפעילים את אתרWebmaster.org.il (‘המפעילים’) לבינך (‘המשתמש’) ולבין כלל המשתמשים באתר ובפורום (‘המשתמשים’, ‘האתר’). הסכם זה הינו הסכם מחייב וממצה שמטרתו להסדיר את היחסים בין המשתמשים למפעילים ולאתר ולקדם את פעילותו ומטרותיו של האתר. הסכם זה, כמו הסכמים אחרים, כתוב בשפה משפטית כאשר הנוסח המחייב הוא הנוסח אשר מופיע בסעיפים הסדורים. עם זאת, ולצרכי נוחיות בלבד, מובא בזאת תקציר של הזכויות וההתחייבויות אשר מוגדר בפרק המבוא. תקציר זה לא ישמש את בית המשפט לפרשנות של החוזה באם יידרש לכך.

הסכם זה מנוסח בלשון זכר, אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה, רבים או לתאגידים.

אינך נדרש לאשר תנאי שימוש אלו, אולם, מלבד הזכות לצפות באתר, אין לך כל זכות לשימוש באתר מבלי הסכמה לתנאים אלו, שכן שימוש באתר וכן פרסום תכנים באתר דורש הסכמה אקטיבית לתנאי השימוש.

עליך להבין כי מטרת הסכם זה היא להקנות לך זכויות לשימוש באתר, תוך קביעת כללי התנהגות נאותים. חשוב לזכור כי התכנים באתר נוצרו על ידי משתמשים, הם אחראים לתכנים אלה והם אלה שרשותם דרושה על מנת להעתיקם.

הסכם השימוש מחולק למספר חלקים:

חלק כללי המכיל את ההגדרות, מהות השירותים הניתנים וזכות המפעילים לשנות את תנאי השימוש או להפסיק את השירות בכל עת.

החלק השני הוא החלק אשר מגדיר את היחסים בין המשתמש לאתר. בחלק זה מובהר כי האתר והמידע שבו מובא למשתמש כמות שהוא וללא כל אחריות (AS IS) ועשוי להביא לנזק כלשהו, אותו המשתמש ישא ולא המפעילים. המידע עשוי, כמו כן, להכיל פרסומות לצורך מימון האתר.

החלק השלישי קובע כי באם תפר את תנאי השימוש, יוכלו המפעילים לפנות לספק הטלפון ו/או האינטרנט על מנת לקבל את פרטיך האישיים. הוא קובע ברירת דין וסמכות שיפוט.

החלק הרביעי והאחרון מגדיר את היחסים בין המשתמש למשתמשים אחרים והמפעילים באמצעות האתר. באותו החלק מפורט כי אסור לך להעלות תכנים הפוגעים באחרים. כמו כן, באותו הפרק מובהר כי כל פעולה שנוגדת תנאים אלו עלולה לגרום להרחקתך ולמחיקת הפרסומים, כמו גם כי אתה תהיה אחראי בלעדית לכל נזק שייגרם עקב הפרת תנאי השימוש מצדך.

אנו ממליצים כי תקרא את הנוסח המלא של החוזה ובכל מקרה, בעיה או שאלה נשמח לעמוד לשירותך. 

  1.  כללי

 1.1.           מטרות –  מטרת האתר היא להיות מקור מידע עדכני ורלוונטי לכל מי שדורש מידע בתחום עיצוב ובניית אתרי אינטרנט. האתר מהווה זירה בה בעלי עסקים יכולים להציע את מרכלתם, ומי שמעוניין בבניית אתר אינטרנט יכול לקבל מידע על בעלי עסקים ועל הדרכים בהן נבנים אתרי אינטרנט. לצורך כך, מסופקים השירותים הבאים:

                                       א.              מדריכים ומאמרים

                                       ב.              שאלות נפוצות ותשובות להן

                                        ג.               סקירת ספרות מקצועית

                                       ד.              eBooks – ספרות מקצועית הניתנת להורדה

                                       ה.              עזרים – כלי עזר שונים וכן קישורים לכלי עזר באתרים אחרים

                                         ו.               לוח ארועים

                                        ז.               אינדקס קישורים

                                       ח.              לוח מודעות הכולל לוח דרושים משרות, לוח דרושים פרילאנסרים ולוח מחפשי עבודה

                                       ט.              תיקי עבודות של אנשים הקשורים לתחום.

                                         י.               פורומים

                                       יא.             חדשות בעמוד הראשי

                                       יב.             אפשרות להצגת כרטיס משתמש

 1.2.           שינוי התנאים, תחולה – תנאי שימוש אלו חלים ויחולו על כל שימוש באתר. המפעילים מצהירים כי הם בעלי מלוא זכויות הקניין במערכת הפעלת האתר, וכי הם יספקו את השירותים המצוינים בהסכם שימוש זה ובכפוף לו. המפעילים רשאים לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מראש כאשר כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, הכוללים שינוי בתעריפים, זמינות שירותים ופרטיות המשתמשים יחייב הודעה של שבעה ימים מראש על ידי המפעילים.

 1.3.           זמינות ושירות – המפעילים מתחייבים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת לשמור את האתר זמין בכל עת. עם זאת, אין המפעילים מתחייבים כי האתר יהיה זמין בכל עת והם רשאים להפסיק את השירות לפי שיקול דעתם לכל משתמש או לכלל המשתמשים, כאשר למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הפסקת שירות, לרבות החזרת כספים או שיפוי בגין נזקים בזמינות השירות.

 1.4.           דמי מנוי – המפעילים יהיו רשאים לגבות, מעת לעת, תשלומים בעבור שימוש באתר, פרסומים בו, הוספת תכנים, עדכון המידע האישי, שינוי המידע האישי או שימוש חודשי קבוע. עם זאת, נכון להיום השירות באתר ניתן ללא תשלום. כל שינוי במדיניות תעריפים זו תחייב את המפעילים להודיע על כך למשתמש, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו.

                                       א.              למשתמש לא תהיה כל טענה באם לא יפעל לביטול השירות לאחר שינוי החיוב.

                                       ב.              בין התכנים באתר עשויים להתפרסם תכנים אשר ייגבה תשלום בעבור הזכות לצפות ו/או להשתמש בהם (‘תכני פרימיום’) תכנים אלו עשויים להיות כפופים לתנאים והגבלות נוספים. 

 1.5.           קשיחות ההסכם – הסכם זה ישונה, מעת לעת, על ידי המפעילים. הסכם זה ישונה בכתב בלבד ויפורסם באתר האינטרנט של המפעילים. שום עיכוב בביצוע זכות או מניעה משימוש בזכות הנובעת מהסכם זה מצד המפעילים לא יהווה שינוי ההסכם ולא יהווה השתק.

 1.6.           המחאת זכויות – המפעילים יהיו רשאים להעביר את התחייבויותיהם וזכויותיהם על פי הסכם זה לכל צד שלישי, בהודעה מראש של שבעה ימים, וזאת ללא צורך בקבלת הסכמה מהמשתמש.

 

  1.  השירותים

  2.1.           שימוש – השימוש בשירותים אינו כרוך בתשלום לעת עתה. האתר הוקם על בסיס התנדבותי בלבד, והמשתמשים הינם בעלי התכנים.

 2.2.           פטור מאחריות – אין לראות בשירותים משום ייעוץ מקצועי. המשתמש פוטר את המפעילים, מראש ובהודעה בלתי חוזרת, מכל אחריות הנובעת מהסתמכות על פרסומים כלשהם באתר ו/או ייעוץ שניתן באמצעות האתר.
מובהר בזאת כי השימוש בשירותי האתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המפעילים, עובדיהם, המשתמשים האחרים ו/או כל האנשים הקשורים עימהם לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה, לא ישאו בכל אחריות לעניין כל נזק שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר ובשירותיו, והמשתמש מתחייב לפצות את מי מהנ”ל בגין תביעה משפטית ו/או הוצאה אחרת הנובעות כתוצאה משימוש המשתמש בשירותי האתר.

 2.3.           שלילת שימוש – למפעילים הזכות לשלול את השימוש מכלל המשתמשים, מקבוצת משתמשים או ממשתמש פרטני בכל מקרה ולפי שיקול דעתם הבלעדי. המפעילים ישללו את הזכות לשימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של תנאי שימוש אלו או בהפרה חוזרת ונשנית של תנאי השימוש לאחר התראה. כל הפרה של תנאי השימוש הנוגעים לתוכן פוגעני, או בלתי חוקי או המהווים עבירה פלילית תביא למסירת המידע על המשתמש לרשויות אכיפת החוק.

 2.4.           הרשאות – המפעילים רשאים להרשות, או לא להרשות, על פי שיקול דעתם הבלעדי למשתמש לפרסם תכנים בחלק מהאתר, להגביל או לאשר אפשרויות ניהול למשתמש או להקצות לו עמודים לפרסום תכניו. נכון להיום, על מנת לפרסם תיק עבודות באתר, וכן על מנת לנהל פורום, דרושה הרשאה מפורשת מהמפעילים. המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות לפרסם את תיק העבודות, וכי תיק העבודות אינו פוגעני. מעבר לכך, המשתמש ישא במלוא האחריות על הפרסום בתיק העבודות.

 

  1.  תוכן

  3.1.           האתר עשוי להכיל, בין היתר, תכנים (‘התכנים’, ‘תוכן’). התכנים מובאים  כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות; המשתמש פוטר מראש את המפעילים מכל טענה כי הסתמך על התכנים ומתחייב שלא לעשות בתוכן שימוש ללא בירור עם אדם מוסמך בכל הנוגע למידע זה.

 3.2.           הצגת פרסומות – המפעילים יהיו רשאים להציג, מעת לעת, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינו של המשתמש. המשתמש מודע לכך כי חלק מהכנסות המפעילים הינן בגין שירותים אלו ולא תהיה לו כל טענה כנגד הצגת הפרסומות. המשתמש מצהיר כי לא ישתמש בתוכנה לחסימת הפרסומות באתר על מנת לא לפגוע בהכנסות המפעילים. עוד מצהיר המשתמש כי יפצה את המפעילים בעבור אובדן הכנסה עקב אי הצגת פרסומות. המפעילים לא יהיו אחראיים לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא יהיו ערבים לטיבן. עוד לא יהיו המפעילים ערבים לאספקת הסחורה שתירכש בעקבות אותם פרסומים ולא יהיו המפעילים אחראים בכל צורה לנזק שייגרם למשתמש עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.

 3.3.           שימוש מסחרי – המשתמש לא יעשה כל שימוש במידע האישי של משתמשים אחרים למטרות עסקים, מסחר, שיווק או פרסום ללא הסכמת המפעילים.

 3.4.           זכויות קניין רוחני במידע – כל המידע המובא באתר הינו או קניינם הרוחני של המפעילים או קניינם הרוחני של משתמשי האתר; המשתמש לא יפרסם, לא יפיץ, לא יתרגם, לא ישנה ולא יעתיק כל מידע, עיצוב, שרטוט, תכנית, קובץ, תמונה או כל יצירה אחרת המופיעה באתר ללא הסכמת המפעילים. כל הפרה של סעיף זה תגרור פיצויים מוסכמים בגין הפרה של 50,000 ש”ח ללא כל הוכחת נזק.

 3.5.           דיוור ישיר: המשתמש מרשה בזאת למפעילים לשלוח לו הודעות אלקטרוניותמעת לעת, הכוללות פרסומים אודות המתרחש באתר וכן כל תוכן אשר יראה להם כהולם לשליחה, לרבות תוכן פרסומי. המשתמש יהיה רשאי להסיר עצמו מהפצת ההודעות על ידי משלוח הודעת תשובה למפעילים או על ידי לחיצה על [קישור] להסרת עצמו מרשימת הדיוור.

 3.6.           איסור קצירה: המשתמש, או כל משתמש אחר, לא יפעיל מערכות לקצירת כתובות דואר אלקטרוני מעמודי האתר ולא ישתמש באתר על מנת לאסוף מידע על כל אדם אחר.

 3.7.           קשר – המשתמש מתחייב לשמור על תיבת הדואר שלו פנויה על מנת לקבל התראותולהוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני info@webmaster.org.il לספר הכתובות שלו על מנת למנוע העברה של דואר מהאתר לתא דואר הזבל. המפעילים לא יהיו אחראים באם הודעה שנשלחה למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני לא תגיע ליעדה מסיבה זו או אחרת.

 

  1.  מדיניות פרטיות:

  4.1.           שמירת מידע: על מנת להפעיל את האתר המפעילים עשויים לשמור מידע פרטי על המשתמש ועל משתמשים המפעילים לא יבצעו כל פעולה אשר תפגע במשתמש אלא לצורך הגנה על אינטרס כשר של המפעילים או לשמור על הוראות החוק ולקיים צווים שיפוטיים. בין היתר, המפעילים עשויים לשמור עוגיה (Cookie) על מחשב המשתמש הכוללת מידע שמזהה אותו מול האתר. כמו כן, המפעילים שומרים מידע אודות הודעות ודפים שנצפו על ידי המשתמש.

 4.2.           פרטיות: המפעילים ישמרו את כל המידע הפרטי שיאסף על ידם ועל ידי צדדים שלישיים מטעמם (כגון שירותי סטטיסטיקה וגביית תשלום) ולא יגלו אותם לצד שלישי אלא כאשר הדבר דרוש על פי חוק או בהתאם להסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור, המפעילים עשויים להשתמש בשירותי צד שלישי, כגון Google Analytics, או להציג פרסומות באמצעות Google Adsenseאשר להן יש מדיניות פרטיות משלהן, וחובה על המשתמש לבדוק מדיניות זו ולהסכים לה.

 4.3.           IP: המפעילים עשויים לשמור את כתובת ה-IP של המשתמש לצורך מתן שירות טוב יותר, פילוח השירות ואיסוף מידע מצטבר. כמו כן, המפעילים ישמרו מידע זה על מנת לנהל את האתר בצורה מיטבית.

 4.4.           קוקי: המפעילים עשויים לשמור מידע על המשתמש ועל הרגלי הגלישה שלו ולזהות אותו מולם על ידי שתילת Cookie במחשב. Cookie זו תשמש, כמפורט בהסכם, לצרכי אימות, זיהוי וחשבונאות ולא תכיל כל מידע מזהה.

 4.5.           מידע שלא נשמר: המפעילים לא ישמרו, לעולם, מידע סודי ופרטי על המשתמש כמו כתובת מלאה ומספר כרטיס אשראי. המפעילים לא ישמרו כל מידע הקשור להשתייכות לקבוצה אתנית, פוליטית, דתית או מקצועית, ללא הסכמתך המפורשת, וכן לא ישמרו כל מידע שעשוי להיות ‘מידע רגיש’ כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

 4.6.           חשיפה וגילוי של מידע: על אף האמור לעיל, למפעילים תהיה הזכות לגלות ולחשוף את המידע בצורה סטטיסטית ולא מזהה אישית, כאשר לא מדובר בפרטים אישיים או פרטיים על אדם ולמטרות סטטיסטיות, שיווקיות, דיווחים לרשויות המס ו\או לרשויות ניירות ערך וכן לצורך התקשרויות חוזיות עם צדדים שלישיים שעשויים לספק למפעילים שירותים.

 4.7.           העברת מידע לרשויות מוסמכות – המפעילים יעבירו, לפי שיקול דעתם הבלעדי, כל מידע, לרבות כתובת מייל, כתובת IP וכל מידע מזהה אחר לידי הרשויות המוסמכות באם:

                                       א.              נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי או הנוגד את תנאי השימוש;

                                       ב.              יש בשימוש באתר משום פגיעה או כוונה לפגוע במשתמשים, מפעילים ו\או רכוש המפעילים;

                                        ג.               במקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומיידית;

                                       ד.              כנדרש על פי החוק או צו בית משפט;

                                       ה.              שימוש בלתי ראוי;

                                        ו.               בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש, בין היתר על מנת להטריד, לפגוע או להתחקות אחרי משתמש או המפעילים, נותן בזאת המשתמש ייפוי כח בלתי חוזר למפעילים לפנות לבעל רישיון הבזק אליו מנוי המשתמש לקבלת פרטיו על מנת לנהל תובענה אזרחית או חקירה פלילית כנגדו.

 4.8.           סמכות שיפוט – על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך הקשור להסכם זה אשר אינו עולה על סכום של 50,000 ש”ח, או שלא ניתן לכימות בכסף, יובא לבוררות בפני בורר הבקי בתחום המשפט והתרבות באינטרנט ומוסכם על ידי הצדדים. בהעדר הסכמה לגבי זהות הבורר, ימנה יושב ראש לשכת עורכי הדין בורר. הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ולדיני הראיות, אך לא לסדרי הדין האזרחיים. הבורר יהיה מוסמך לזמן עדים ולהוציא צווים וינמק את פסקו. הבורר יקבל את שכרו בשווה משני הצדדים לסכסוך. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לפי הוראות חוק הבוררות. סכסוכים אשר הסכום שבמחלוקת עולה 50,000 ש”ח יובאו בפני בית המשפט במחוז תל-אביב.

 

  1.  פרסומים, פורומים, תגובות והערות משתמש.

  5.1.           המפעילים יאפשרו למשתמש לצור קשר עם משתמשים אחרים באמצעות האתר, לפרסם תכנים והודעות באתר ולפרסם תגובות לפרסומים בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. המשתמש מצהיר כי קרא את הסעיף וכי הוא מודע להשלכות ולנזקים שעשויים להיגרם עקב הפרת הסכם זה למשתמשים אחרים ו/או למפעילים, והוא מתחייב לפצות את המפעילים ומשתמשים אחרים בעקבות כל נזק שיגרום בשימוש בפורומים.

 5.2.           לצורך סעיף זה, “תכנים” יהיו כל אחד מאלה: (1) מדריכים ומאמרים שנכתבו על ידי משתמש; (2) שאלות או תשובות שיופיעו במדור “שאלות נפוצות”; (3) סקירה של ספרות מקצועית; (4) קבצי ספרות מקצועית שנכתבו על ידי המשתמש; (5) קישורים  לאתרים שונים ככלי עזר טכניים, קטעי קוד לדוגמא, או אפליקציות שונות שסופקו על ידי המשתמש; (6) מודעות בגין אירועים שסופקו על ידי המשתמש; (7) קישורים שסופקו על ידי המשתמש לאינדקס; (8) מודעות שנכתבו על ידי המשתמש ללוח הדרושים, לוח הפרילאנסרים ולוח מחפשי העבודה; (9) כל מידע שסופק על ידי המשתמש כחלק מתיק העבודות הוירטואלי; (10) כל תוכן שסופק על ידי המשתמש לפורום; (11) הודעות ומסרים מיידיים במערכת; (12) חדשות בעמוד הראשי ו(13) כל תוכן שסופק על ידי המשתמש לכרטיס המשתמש, לרבות תמונה אישית וטקסט אישי.

 5.3.           הרשמה לאתר: בכדי לפרסם תכנים באתר, יירשם המשתמש לאתר וייתן פרטים מזהים(‘פרטים אישיים’). אספקת הפרטים המזהים תבוצע באמצעות שירות Facebook Connect ו\או באמצעות שירותים אחרים שהמפעילים יבחרו מעת לעת לאפשר זיהוי באמצעותם. המשתמש מצהיר כי הפרטים שסיפק הינם נכונים ויעשה כמיטב יכולתו על מנת לשמור פרטים אלו עדכניים.

 5.4.           פרסום תכנים: כל עוד לא נשללה ממנו זכות זו, למשתמש הזכות לפרסם תכנים הכפופות להוראות סעיף זה:

                                       א.              איסור שימוש מטריד או פוגעני – המשתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים אחרים ו/או תומכים ו/או את המפעילים, בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת מסרים פוגעניים או מטרידים. המשתמש יעשה שימוש בתום לב באתר; המשתמש לא יתחקה אחר משתמשים אחרים, לא יעקוב אחריהם ולא יאיים עליהם בכל צורה שהיא. המשתמש לא יאיים לחשוף את זהות המשתמשים האחרים באם אלו כותבים בעילום שם ולא יפגע בכבודם. המשתמש לא יגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים ו/או המפעילים.

                                       ב.              תוכן פוגעני – המשתמש לא יפרסם תכנים פוגעניים, לרבות תמונות פוגעניות או מכילות עירום, משפטים בעלי אופי מיני מרומז, ישיר או משתמע, איורים מיניים, תוכן המציע שירותי זנות, ליווי או אירוח, תוכן דיבתי, תוכן גזעני, תוכן שאינו חוקי, ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ בקרנות נאמנות, ייעוץ פיננסי כלשהו או מהווה מידע פנים או תוכן הפוגע ברגשות הציבור בכל צורה שהיא. כמו כן, המשתמש יודיע, ללא דיחוי למפעילים על כל שימוש באתר שעשוי להיות פוגעני, והמפעילים יעשו כמיטב יכולתם להסירו ללא דיחוי. אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותו של משתמש למסור דיווח הוגן על תכנים להם נחשף ברשת ו\או קישור לאתרים העשויים להכיל תכנים כאלו והם דרושים מהקשר הודעתו.

                                        ג.               תוכן הפוגע בזכויות יוצרים, פרטיות או לשון הרע – המשתמש לא יפרסם תוכן הפוגע בזכויות היוצרים של צד שלישי, מוציא דיבתו רעה או פוגע בפרטיותו; המשתמש יוודא, בעת כל פרסום, כי הוא בעל מלוא זכויות היוצרים בכל תוכן שיעלה, וכי ניתנה לו הרשות לעשות שימוש ביצירותיהם של אחרים, במידה והדבר נדרש. בעת פרסום תיק העבודות באתר, יוודא המשתמש כי הלקוחות נתנו את הסכמתם להצגת העבודה, וכי אין להם, ולא תהיה להם, כל טענה כנגד המפעילים בנוגע לכך.

 5.5.           המשתמש פוטר את המפעילים מכל אחריות לנזקים שייגרמו לו עקב פרסום תכנים על ידי צד שלישי כיוון שהוא מודע ליכולתם המוגבלת של המפעילים לפקח אחר שימוש באתר.

 5.6.           אחריות לפרסום תכנים – המשתמש יהיה אחראי בלעדית לתכנים שיפרסם באתר ומצהיר כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים בהם וכי אינם פוגעים בזכויות של צד שלישי כלשהוא, המשתמש ישפה את המפעילים בגין כל נזק שייגרם להם עקב פרסום תכנים כוזבים.

 5.7.           מחיקת תכנים – המפעילים יהיו רשאים להסיר כל תוכן לפי שיקול דעתם הבלעדי, והמפעילים יסירו כל תוכן באם היא נוגדת את הוראות פרק זה ולאחר שקיבלו דיווח על כך ממשתמש שזכותו נפגעה.

 5.8.           הודעה והסרה – באם משתמש מוצא תוכן שעשוי לפגוע בזכויות יוצרים, בשם טוב, בסדר הציבורי או מפר את תנאי השימוש בכל צורה אחרת, יפנה ללא דיחוי למפעילים ויודיע להם. מרגע שפנייה תתקבל, המפעילים יעשו כמיטב יכולתם לברר האם הפרסום הינו בניגוד להסכם זה ובניגוד לחוק, ובמקרה שיימצא שכן, המפעילים יסירו את הפרסום ללא דיחוי.

 5.9.           זכויות יוצרים – המשתמש מקנה בזאת למפעילים רישיון שימוש בלתי הדיר ומוחלט, לפרסם, ליצור יצירות נגזרות, להרשות לאחרים לפרסם, למכור, לשדר, לתרגם או לעשות כל פעולה שנתייחדה לבעל זכות היוצרים ביצירות כתכנים. המשתמש יעניק לכלל ציבור המשתמשים, לרבות למפעילים, רישיון תוכנה ופטנט לכל פרסום שיבצע באם אלו תהיינה מוגנות בהגנות אלו, המשתמש יפטור את המפעילים מכל תביעה כנגדם על עשיית יצירה נגזרת, שימוש נוסף או כל שינוי של תכנים.

 5.10.       פטור מאחריות – המשתמש פוטר את המפעילים מאחריות בגין שימוש בכל מידע שיפורסם כתוכן, ומצהיר כי ידוע לו שמידע זה לא נבחן והמפעילים לא ישאו בכל אחריות לגביו.

 5.11.       שיפוי על נזק – המשתמש ישפה את המפעילים על כל נזק שייגרם להם וכל עלות משפטית, לרבות עלויות התדיינויות משפטיות, בעקבות פרסום מידע כוזב או כל מידע שיפר הסכם שימוש זה.

 

מסמך זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/02/2010
סעיף 5.3 עודכן ביום 01/11/2011