שלח תשובה

זירת השאלות

2 תשובות

 1. אוריקס הגיב:


  <%
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set folder = fso.GetFolder(Server.mapPath("\"))
  Set files = folder.Files

  dim c :c=0
  For Each file in Files
  Response.Write file.Name & "<BR>"
  c=c+1
  Next

  Response.Write("<br><b>Total Files</b>: "& c)
  Set files = Nothing
  Set file = Nothing
  Set fso = Nothing
  %>

 2. אוריקס הגיב:

  אותו הדבר ב JS:


  <%@ Language=JScript%>
  <%
  var fso = Server.createObject("Scripting.FileSystemObject");
  var folder = fso.getFolder(Server.mapPath("\\"));
  var files = folder.Files;

  var c = 0;
  var eFiles = new Enumerator (files);

  for(eFiles.moveFirst();!eFiles.atEnd();eFiles.moveNext()){
      Response.Write(eFiles.item().name + "<BR>");
      c++;
  }

  Response.Write("<br><b>Total Files</b>: " + c);
  files = null;
  delete files;
  file = null;
  delete file;
  fso = null;
  delete fso;
  %>

שלח תשובה