שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. BuildHome הגיב:

  יצירת תקייה:


  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  FSO.CreateFolder(Server.MapPath("\") & "\NewFolderName")
  Set FSO = Nothing

  מחיקת תקייה:


  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  FSO.DeleteFolder(Server.MapPath("\") & "\DeleteFolderName")
  Set FSO = Nothing

שלח תשובה