שלח תשובה

זירת השאלות

2 תשובות

 1. OmriRules הגיב:

  עזבו תשאלה הקודמת
  עזבו יש לי עכשיו בעיה בקוד


  <%
  Set ConnObj = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  ConnObj.Open "PROVIDER=MSDASQL;" & _
  "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & _
  "DBQ=" & server.mappath("bla.mdb")
  ConnObj.Execute "INSERT INTO try(try) VALUES('hello! what is up dudes?')"
  Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  rs.Open "SELECT Try FROM Try WHERE ID=1 AND Try LIKE '*hello*'", ConnObj
  Response.Write rs("Try")
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  ConnObj.Close
  Set ConnObj = Nothing
  %>

  והשרת אומר לי:


  ADODB.Field error '80020009'

  Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

  /try.asp, line 0


  עזרה בבקשה!

 2. eLisHa הגיב:


  אין לך רשומות. בצע בדיקה אם הרקורדסט ריק ע"י הוספת


  if not rs.eof = true then

  bla bla bla

  end if

שלח תשובה