שלח תשובה

זירת השאלות

558
צפיות
1
תשובות

Help ! Someone ? ! ? ! Please

,‏ 14 באפריל, 2005

היי אנשים אני עובד על קוד שמעלה לאתר תמונות ומקטין אותם ומכניס לבסיס נתונים את השם של הקובץ ואת השם של הקובץ החדש שהוא יצר
אני מישתמש בASPUPLOAD &ASPJPEG
עכשיו הבעיה היא שאת השם של הקובץ אני מכניס והכל טוב אבל את השם של הקובץ המוקטן אני גם מכניס אבל הוא ניכנס בתור קישור מלאה
לדוגמה
d:/gal-galim.com/images/blablabla.jpg
שאלתי היא איך אני עושה שהוא יכנס רק את הblablabla.jpg

ולא את כל הקישור בבקשהההה עזרה
כמו כן מצורף קובץ טקסט עם הקוד
הקוד:
<%
' Create an instance of AspUpload object
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
' Compute path to save uploaded files to
Path = Server.MapPath("../images/galria/")

' Capture uploaded file. Return the number of files uploaded
Count = Upload.Save(Path)

If Count = 0 Then
  Response.Write "No images selected."
  Response.End
Else
  ' Obtain File object representing uploaded file
  Set File = Upload.Files(1)

  ' Is this a valid image file?
  If File.ImageType <> "UNKNOWN" Then

    ' Create instance of AspJpeg object
    Set jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")

    ' Open uploaded file
    jpeg.Open( File.Path )

    ' Resize image according to "scale" option.
    ' We cannot use Request.Form, so we use Upload.Form instead.
    jpeg.Width = jpeg.OriginalWidth * Upload.Form("scale") / 100
    jpeg.Height = jpeg.OriginalHeight * Upload.Form("scale") / 100

    SavePath = Path & "small_" & File.ExtractFileName

    ' AspJpeg always generates thumbnails in JPEG format.
    ' If the original file was not a JPEG, append .JPG ext.
    If UCase(Right(SavePath, 3)) <> "JPG" Then
      SavePath = SavePath & ".jpg"
    End If

    jpeg.Save SavePath

    ' Save both images in the database along with description.
    Connect = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("../db/galgalim.mdb")

        ' Build SQL INSERT statement
        SQL = "INSERT INTO myimages(image_blob, filename, thumbnail, description, filesize) VALUES(?, '"
        SQL = SQL & File.Filename & "', '"
        SQL = SQL & SavePath & "', '"
        SQL = SQL & Replace(Upload.Form("DESCR"), "'", """) & "', "
        SQL = SQL & File.Size & ")"

        ' Save to database
        File.ToDatabase Connect, SQL
        Response.Write "File saved."
    Else
        Response.Write "File not selected."
    End If
End If
%>

תגיות:

1 תשובות

שלח תשובה