שלח תשובה

זירת השאלות

628
צפיות
1
תשובות

בעיה בשמירת נתטנים

,‏ 11 באוקטובר, 2006

רציתי לשאול אם מישהו יכול לומר לי  מה הבעיה בקוד הבא שהמשתמש לא מצליח לעדכן את הנתונים :

|

רציתי לשאול אם מישהו יכול לומר לי  מה הבעיה בקוד הבא שהמשתמש לא מצליח לעדכן את הנתונים :


<%@language="VBSCRIPT" CODEPAGE="1255"%>
<html>
<head>
<title>עריכת רשומה</title>
</head>
<body dir="rtl">
<basefont face="Arial" size="2">
<h3 dir="rtl" align="center">עריכת רשומה</h3><br>
<%
Dim CODE, Edit, NAME, email
Dim Conn, rs, SQL,fconStr
CODE = Request.QueryString("CODE")
Edit = Request.QueryString("Edit")
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Source=" & Server.MapPath("outpost.mdb")
fconStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source ="
con = fconStr & Server.MapPath("outpost.mdb")
conn.Open con
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
If IsEmpty(CODE) or IsNumeric(CODE) = False Then CODE = 0
SQL = "Select * from List where CODE="&CODE
rs.Open SQL, Conn
If rs.EOF Then
Response.Write "<h3 align=""center"">הרשומה המבוקשת נמחקה או אינה קיימת במסד הנתונים!</h3>" & vbcrlf
Else
If Edit <> "True" Then%>
<form action="?Edit=True&CODE=<%=CODE%>" method="post">
<table dir="rtl" wCODEth="60%" align="center"><tr>
<td wCODEth="15%" dir="rtl">שם מלא:</td><td><input type="text" dir="rtl" name="name" size="20" value="<%=rs("NAME")%>"></td></tr><tr>
<td wCODEth="15%" dir="rtl"> דוא"ל:</td>
<td><input type="text" dir="ltr" name="email" size="20" value="<%=rs("email")%>"></td>
</tr><tr>
<td colspan="2" align="center">  <input type="submit" value=" עריכה">
<input type="reset" value=" ביטול ">  </td>
</tr>
</table>
</form>
<%
Else
NAME = Request.Form("NAME")
email = Request.Form("email")
rs.Close
    
SQL = "Select * from List where CODE="&CODE
rs.Open SQL, Conn, 2, 3
rs("NAME") = NAME
rs("email") = email
rs.Update
rs.Close
Response.Write "<h3 align=""center"">הרשומה נערכה בהצלחה!<br>" & vbcrlf
Response.Write "<a href=""List.asp"">חזרה לדף הרשומות</a></h3>" & vbcrlf

End If
End If
Set rs = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing%>
</basefont>
</body>
</html>

תגיות:

1 תשובות

שלח תשובה