שלח תשובה

זירת השאלות

623
צפיות
2
תשובות

עזרה

,‏ 22 בספטמבר, 2008

להלן הודעת השגיאה
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.Please contact the server administrator to inform of the time the error occurred and of anything you might have done that may have caused the error.More information about this error may be available in the server error log.
ולהלן הקוד
<!– #include file="db.inc" –>
<head><META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1255"><title></title><script type="text/javascript">
function validate()
{
submitOK="True"
x=document.form1
fullname=x.fullname.value
input=x.address.value
if (input.length>25)
{
alert("אל תכניס יותר מ-25 אותיות")
submitOK="False"
}
if (fullname.length==0)
{
alert("חייבת להיות כותרת")
submitOK="False"
}
if (submitOK=="False")
{
return false
}
}
function DescriptionCharCount() {
document.form1.countcharacters.value = document.form1.address.value.length;
}
</script>
<TITLE>HAPPY NEW YEAR</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR=#ffffff ><TABLE WIDTH=1010 BORDER=0>
<TR><TD COLSPAN=3><IMG height=393 alt="" src="images/HAPPY-New1_01.gif" width=1010></TD></TR><TR><TD><IMG height=225 alt="" src="images/HAPPY-New1_02.gif" width=562></TD><TD WIDTH=405 HEIGHT=225>
<%
i=0
Dim var,RS
If Request("Submit")="שליחה" then
        If Request("fullname")<>"" then
            str=replace(Request("address"),vbcrlf,"<br>")
            set RS=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
            RS.open "SELECT * FROM ner", conn,adOpenStatic,adLockPessimistic
            RS.AddNew
            RS("fullname")=Request("fullname")
            RS("address")=Request("address")
            RS("mail")=Request("mail")
            RS("phone")=Request("phone")
            RS("birth")=Request("birth")
            RS("date")=now()
            RS.Update
            rs.close
            set rs=Nothing
            response.write "<h3><b>תודה שענית</b></h3><br>לחץ <a href='ner.asp'>כאן</a> על מנת לחזור לרישום"
        end if
else
%>
<form name="form1" method="post" action="addner.asp" onsubmit="return validate()">
<table dir=rtl border=0 align=right><tr><td><IMG

תגיות:

2 תשובות

 1. קרא כיצד להציג שאלה
  הבאת את כל החלקים הלא רלוונטיים.

  בשגיאה, ציין מה השגיאה המדוייקת ועל איזה שורה

  ותביא רק את הקוד הרלוונטי לשגיאה, מיושר שמאלה


  אלי ענתבי
  entry interactive
  http://www.entry.co.il

 2. lionking הגיב:

  לצערי לא מתקבלת הודעה עם מספר שורה
  לכן העתקתי את ההודעה שמתקבלת ןאת כל הקוד
  וסליחה אם העמסתי
  תודה

שלח תשובה