שלח תשובה

זירת השאלות

415
צפיות
1
תשובות

עזרה בבקשה!!! ב-getRows

,‏ 18 בדצמבר, 2003

אני הבנתי סוף סוף איך עובדים ב-getRows אבל אני לא יודע איך עושים דיפדוף
הנה הקוד שלי:::


<%@ codepage=1255 %>
<%
'variables declaration
Dim conn, rs, arr, i
Set conn =Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs =Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

'opening the connection
conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mapPath("../db/forum.mdb") & ";"
'retrieving records
rs.Open "select * from forum order by id Desc",conn
'insert data into the array
arr = rs.GetRows(2)

'clean up
rs.Close
conn.Close
Set rs = Nothing
Set conn = Nothing

'Now loop through the array
'(much faster than looping through a recordset)
'and display the contents of the array
response.write "<table align='center' width='40%'><tr><td>"
response.write "<div align='right' dir='rtl'>"
For i=0 to UBound(arr,2)
Response.write arr(0,i) & " "
Response.Write "נושא : " & arr(1,i) & "<br>"
Next
response.write "</div></td></tr></table>"
%>
תודה רבה לכל העוזרים

תגיות:

1 תשובות

שלח תשובה