Alias

‏ • 8 במאי, 2004

ישנם מקרים שאנו לא יכולים לקרוא לשדה באופן רגיל:


  • שימוש בפונקציות SQL בפסוקית ה-SELECT (כמו MAX, SUM, COUNא וכד')
  • שני שדות בעלי להם אותו שם
במקרים אלו המילה השמורה AS משמשת אותנו
כשמשתמשים ב-AS נותנים בעצם כינוי לשדה מסוים שנשלף (גם פונקציה זה שדה בסוף השליפה)
לכן במקרה שיש לנו אותו שם לשני שדות שאנו שולפים נעשה כך:1
2  
SELECT tbl1.id, tbl2.id AS t2id
FROM tbl1, tbl2


במקרה של פונקציית SQL בפסוקית ה-SELECT


1
2  
SELECT COUNT(tbl.id) AS cntId
FROM tbl


אפשר להשתמש גם ב-ALIAS כדי לשלוף מתוך שליפה (מעין VIEW ברמת ה-ASP ) ובכך נותנים לתת שאילתא מסוימת שם מסוים שיהיה שם של טבלה שממנו אנו שולפים
חשוב לזכור
ה-ALIAS של התת שאילתא יהיה השם של הטבלה ממנה אנו שולפים לכן כדאי לתת ל-ALIAS שם הגיוני


1
2  
SELECT tmpTable.id
FROM (SELECT tbl.id, tbl.subject FROM tbl) AS tmpTable


תגיות: , , , ,

ניר טייב

בונה אתרים ומתכנת בשפות:HTML, CSS, JavaScript, PHP 5, JSP&Servlets ורובי.

תגובות בפייסבוק