מדריך VBS – פונקציות מובנות

פרק זה מכיל את תיאורן וצורת השימוש הבסיסית של חלק מהפונקציות המובנות של VBScript. את הפירוט השלםשל כל הפונקציות, כולל אפשרויותיהן השונות,
ניתן למצוא ב-MSDN.

פונקציות המרה
פונקציות מתמטיות
פונקציות לטיפול במחרוזות
פונקציות לטיפול בתאריכים
פונקציות לטיפול במערכים

פונקציות המרה

שם פעולה
CBool(<Expression>) מקבל ביטוי ומחזיר משתנה מסוג Boolean
CByte(<Expression>) מקבל ביטוי ומחזיר משתנה מסוג Byte
CLng(<Expression>) מקבל ביטוי ומחזיר משתנה מסוג Long
CSng(<Expression>) מקבל ביטוי ומחזיר משתנה מסוג Single
Cint(<Expression>) מקבל ביטוי ומחזיר משתנה מסוג Integer
CStr(<Expression>) מקבל ביטוי ומחזיר משתנה מסוג String
CDate(<Expression>) מקבל ביטוי ומחזיר משתנה מסוג Date

פונקציות מתמטיות

הפונקציה פעולה הערות
Abs(<Number>) מקבלת מספר, ומחזירה את ערכו המוחלט אם המשתנה לא מאותחל, מחזירה 0

Abs(9)    ‘returns 9
Abs(9)    ‘returns 9
Int(<Number>) מקבלת מספר ומחזירה את חלקו השלם, תוך עיגול כלפי מעלה  

num = Int(99.8)    ‘ Returns 99
Rnd מחזירה מספר רנדומלי כלשהו כדי לייצר מספר שלם רנדומלי בטווח נתון, נשתמש בנוסחה:
Int((upperbound – lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

על מנת לקבל מספר רנדומאלי בין 1-99 נכתוב: Int((99 – 1 + 1) * Rnd + 1)
Sqr(<Number>) מקבלת מספר ומחזירה את שורשו הריבועי  

Sqr(4)    ‘ Returns 2
Sqr(88)    ‘Returns 9.38083151964686
Round(<Number>,[<NumOfDigits>]) מקבלת מספר ואת מספרן הרצוי של הספרות לאחר הנקודה, ומעגלת את המספר בהתאם מספרן הרצוי של הספרות לאחר הנקודה הוא אופציונאלי. אם הוא לא מצויין, הפונקציה תחזיר מספר שלם.

Round(4.86543)    ‘ Returns 5
Round(4.86543,3)    ‘Returns 4.865

פונקציות לטיפול במחרוזות

הפונקציה פעולה הערות
LCase(<String>) מקבלת מחרוזת ומחזירה את אותה מחרוזת באותיות קטנות Lower Case  

str = “VBSCript”
LCStr = LCase(str)    ‘ LCStr contains “vbscript”.
UCase(<String>) מקבלת מחרוזת, ומחזירה את אותה המחרוזת באותיות גדולות Upper Case  

UCase(“Hello World”)    ‘ Returns “HELLO WORLD”
Asc(<String>) מקבלת מחרוזת, ומחזירה מספר המייצג את ערך ה- ASCII של האות הראשונה  

Asc(“A”)     ‘ Returns 65
Asc(“a”)     ‘ Returns 97
Asc(“Apple”)     ‘ Returns 65
Len(<String>) מקבלת מחרוזת ומחזירה את אורכה  

Len(“Apple”)     ‘ Returns 5
Len(“Visual Basic script”)     ‘ Returns 19
Right(<String>,<Length>) מחזירה תת-מחרוזת בגודל length המתחילה מצד ימין של string  

Right(“Hello world!”,4)     ‘ Returns “rld!”
Right(“Visual Basic script”,8)     ‘ Returns “c script”
Left(<String>,<Length>) מחזירה תת-מחרוזת בגודל length המתחילה מצד שמאל של string  

Left(“Hello world!”,4)     ‘ Returns “Hell”
Left(“Visual Basic script”,8)     ‘ Returns “Visual B”
Mid(<String>,<Start>,<Length>) מחזירה תת-מחרוזת של string, בגודל length המתחילה ממיקום start  

Mid(“Hello world!”,4,2)     ‘ Returns “lo”
Mid(“Visual Basic script”,6,8)     ‘ Returns “l Basic “
Instr(<String1>,<String2>) מחזירה את מיקום תחילת המופע הראשון של string2 בתוך string1 אם string2 אינה מופיעה ב-string1, הערך המוחזר הוא 0

Instr(“Hello world!”,”wo”)     ‘ Returns 7
Instr(“Visual Basic script”,”JS”)     ‘ Returns 0
StrReverse(<String1>) מקבלת מחרוזת, ומחזירה את אותה המחרוזת הסדר הפוך  

StrReverse(“Hello world!”)     ‘ Returns “!dlrow olleH”
StrReverse(“Visual Basic script”)     ‘ Returns “tpircs cisaB lausiV”

פונקציות לטיפול בתאריכים

הפונקציה פעולה הערות
Now() מחזירה את התאריך והשעה הנוכחיים  

now()    ‘Returns 22/04/2008 13:30:56
Date () מחזירה את התאריך הנוכחי  

Date ()    ‘Returns 22/04/2008
Time () מחזירה את השעה הנוכחית  

Time ()    ‘Returns 13:30:56
Hour(<Expression>) מקבלת ביטוי המייצג זמן, ומחזירה מספר בין 0-23 המייצג את השעה  

Hour(22/04/2008 13:30:56)    ‘Returns 13
Month(<Date>) מקבלת תאריך, ומחזירה מספר בין 1-12 המייצג את החודש  

Month(“22/04/2008”)    ‘Returns 4
MonthName(<Number>) מקבלת מספר בן 1-12 המייצג חודש ומחזירה מחרוזת המייצגת את שם החודש  

MonthName(4)    ‘Returns אפריל
WeekDay(<Date>) מקבלת תאריך, ומחזירה מספר בין 1-7 המייצג את היום בשבוע  

WeekDay(“22/04/2008”)    ‘Returns 3
WeekDayName(<Number>) מקבלת מספר בן 1-7 המייצג יום בשבוע, ומחזירה מחרוזת המייצגת את שם היום בשבוע  

WeekDayName(3)    ‘Returns יום שלישי
Year(<Date>) מקבלת תאריך ומחזירה את השנה שלו  

Year(“22/04/2008”)    ‘Returns 2008
DateAdd(<interval>,<number>,<date>) מוסיפה לתאריך date מספר interval עפ”י number הפרמטר interval יהיה אחת מהמחרוזות האלו:

yyyy Year

q Quarter
m Month
y Day of year
d Day
w Weekday
ww Week
h Hour
n Minute
s Second

DateAdd(“yyyy”,3,”22/04/2008″)    ‘Returns 22/04/2011
DateAdd(“m”,2,”22/04/2008″)    ‘Returns 22/06/2008
DateAdd(“d”,10,”22/04/2008″)    ‘Returns 02/05/2008
DateDiff(<interval>,<date1>,<date2>) מחזירה מספר המייצג את מספר ה-interval בין date1 ל- date2 הפרמטר interval יהיה אחת מהמחרוזות האלו:

yyyy Year
q Quarter
m Month
y Day of year
d Day
w Weekday
ww Week
h Hour
n Minute

s Second

DateDiff(“yyyy”,”22/04/2008″,”22/04/2011″)    ‘Returns 3
DateDiff(“m”,”22/04/2008″,”22/06/2008″)    ‘Returns 2
DateDiff(“d”,”22/04/2008″,”09/07/2008″)    ‘Returns 78

פונקציות לטיפול במערכים

הפונקציה פעולה הערות
isArray(<Expression>) מקבל משתנה ומחזיר true אם משתנה זה הוא מערך  

Dim num
Dim arr(3)
arr(0) = “Sunday”
arr(1) = “Monday”
arr(2) = “Tuesday”
num=2
IsArray(arr)    ‘ Returns true
IsArray(num)    ‘ Returns false
Join(<array>[,<delimiter>]) מחזירה מחרוזת המורכבת מכל הערכים בתאי המערך, כשהם מופרדים באמצעות delimiter אם delimiter אינו מצויין, ההפרדה תיעשה ע”י רווח

Dim str
Dim arr(3)
arr(0) = “Mr.”
arr(1) = “Joe “
arr(2) = “Cohen “
arr(3) = “III”
str = Join(arr) ‘ str contains “Mr. Joe Cohen III”
str = Join(arr,”-“) ‘ str contains “Mr.-Joe-Cohen-III”
Split(<string>[,<delimiter>]) מחזירה מערך אשר מכיל בכל תא תת-מחרוזת של string. הפרדת המחרוזות נעשית ע”י delimiter אם delimiter אינו מצויין, ההפרדה תיעשה ע”י רווח

Dim str, arr
str = “VBScriptXisXfun!”
arr = Split(str, “X”)
‘ arr(0) contains “VBScript”.
‘ arr(1) contains “is”.
‘ arr(2) contains “fun!”.
LBound(<array>) מקבלת מערך ומחזירה את גבולו התחתון

Dim str, arr
str = “VBScriptXisXfun!”
arr = Split(str, “X”)
LBound(arr)    ‘Returns 0.
UBound(<array>) מקבלת מערך ומחזירה את גבולו העליון  

Dim str, arr
str = “VBScriptXisXfun!”
arr = Split(str, “X”)
UBound(arr)    ‘Returns 2.

תגיות: , , , , , ,

entry

סטודיו לבניית אתרים שהוקם בינואר 2005

תגובות בפייסבוק